Categoria: Recursos humans

Convocatòria per cobrir el lloc de cap de grup d'Admissió de Son Espases

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 107, de dia 1 d'agost de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de prefectura de grup de l’Hospital Universitari Son Espases.

Funcions

 • Establir directrius per al desenvolupament correcte de les tasques administratives a la seva àrea de competència (gestió d'agendes i citació de l'activitat ambulatòria), així com l'assignació de funcions i ubicació del personal administratiu a càrrec seu.
 • Elaborar documents interns, procediments i instruccions per al desenvolupament del treball administratiu.
 • Resoldre incidències relacionades amb el desenvolupament del treball i del seu personal administratiu.
 • Gestionar i planificar els torns de treball, les vacances, els permisos, les substitucions, etc.
 • Complir les normes i els objectius fixats pels responsables del Servei d'Admissió i de la Direcció de l'Hospital.
 • Conèixer i fer complir la legislació relacionada amb la gestió de pacients i de professionals.
 • Donar resposta i solució a les reclamacions fetes al Servei d'Admissió de l'Àrea Ambulatòria i tramitades pel Servei d'Atenció a l'Usuari amb relació a les cites donades.
 • Proposar accions de millora per a l'optimització de recursos i per millorar la qualitat del Servei.
 • Elaborar informes periòdics relacionats amb l'activitat de la seva àrea de competència (gestió d'agendes i citació).
 • La realització de totes les funcions que li deleguin els seus superiors.

Requisits

Entre altres, cal complir amb els següents:

 • Aspirants amb plaça a la categoria d'administratiu (subgrup C1): batxiller (LOE), batxiller (LOGSE), batxillerat unificat polivalent (BUP), batxiller superior (pla de 1957), tècnic, tècnic especialista, o haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys.
 • Aspirants amb plaça a la categoria d'auxiliar administratiu (subgrup C2): títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (LOE), graduat en educació secundària (LOGSE), graduat escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957) o tècnic auxiliar.
 • Acreditar coneixements de català corresponents al nivell B2.
 • Estar en situació de servei actiu o en la situació de reserva d'un lloc depenent de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases.
 • Haver prestat serveis relacionats amb la gestió d'agendes i citació de l'activitat ambulatòria per un període mínim de 5 anys.
 • Acreditar l'ús i el manejament del programa de citació i de gestió de torns durant un mínim de 3 anys.
 • Tenir reconegut el nivell 4 de carrera professional.

Sol·licituds

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria pública han de presentar la documentació en el període de vint dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà del dia de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 107. 01/08/2023]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]