Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de director/a d’Infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 123, de dia 5 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/a d’Infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció.

Funcions

 • Dirigir, coordinar i avaluar l'activitat assistencial en l'àmbit de la infermeria, fisioteràpia, treball social, podologia i la resta de tècnics sanitaris de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
 • Promocionar i avaluar la qualitat de les activitats assistencials, docents i investigadores desenvolupades pel personal d'infermeria, fisioteràpia, treball social, podologia i la resta de tècnics sanitaris, així com analitzar l'ús i l'eficiència dels recursos per mitjà del seguiment i de l'avaluació de la qualitat.
 • Coordinar els recursos humans de l'àrea d'infermeria, fisioteràpia, treball social, podologia i la resta de tècnics sanitaris.
 • Totes les funcions que li atribueixin o encarregui el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, el/la director/a d'Assistència Sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears, el director gerent d'Atenció Primària de Mallorca, i les que li deleguin expressament.

Requisits

Entre altres requisits, s'ha de tenir la titulació oficial de grau o diplomatura en Infermeria o Fisioteràpia.

Documentació i sol·licitud

Tota persona que estigui interessada a participar en aquest procés selectiu ha de presentar una sol·licitud adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

 • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
 • Llocs de feina que ha ocupat.
 • Experiència professional i de gestió.
 • Títols acadèmics.
 • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.
 • Els aspirants també han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que justifiqui els mèrits al·legats i la que acrediti que compleixen els requisits de la convocatòria.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm.123. 05/09/2023]

[Foto: Banc d’Imatges Infermeres / Infermera rep un contenidor de seguretat amb una bossa de component sanguini per fer una transfusió de sang / CC BY-NC-ND 2.0]