Categoria: Recursos humans

Es convoca la plaça de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 128, de dia 16 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears.

Funcions

S'acorda la convocatòria pública per proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d'alta direcció i amb les funcions següents:

 • Elaborar l'avantprojecte de pressupost de la Gerència.
 • Dur a terme i gestionar les propostes de modificació de crèdits pressupostaris de la Gerència.
 • Coordinar la gestió econòmica i pressupostària de la Gerència i fer-ne el seguiment.
 • Coordinar i executar la política de tresoreria a l'àmbit de la Gerència i fer-ne el seguiment, i gestionar els drets econòmics i el pagament de les obligacions.
 • Supervisar i controlar l'execució dels contractes de gestió de la Gerència.
 • Analitzar els costos i fer el seguiment i l'avaluació interna de la gestió economicopressupostària.
 • Elaborar el compte anual de la Gerència.
 • Coordinar i supervisar la comptabilitat de la Gerència.
 • Impulsar, coordinar, supervisar i gestionar la contractació administrativa de la Gerència.
 • Planificar les contractacions i controlar la vigència i la continuïtat dels contractes de la Gerència.
 • Coordinar i supervisar els subministraments i la logística de la Gerència.
 • Coordinar, supervisar i executar l'adquisició de béns, serveis i obres de la Gerència.
 • Coordinar, supervisar i executar l'adquisició, compra, emmagatzematge i distribució de tot el material fungible i inventariable de la Gerència.
 • Elaborar les memòries econòmiques dels convenis de col·laboració que subscrigui o proposi subscriure la Gerència.
 • Substituir el director de Gestió i Serveis Generals en els casos de vacant, absència o malaltia.
 • Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixin el director gerent o el director de Gestió i Serveis Generals d'Atenció Primària de Mallorca, i les que li deleguin expressament.

Requisits

Entre altres, cal tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura (o una d'equivalent), o bé la d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, formació professional de 3r grau (o una d'equivalent).

Documentació

Tota persona que estigui interessada a participar en aquest procés selectiu ha de presentar una sol·licitud adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

 • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
 • Llocs de feina que ha ocupat.
 • Experiència professional i de gestió.
 • Títols acadèmics.
 • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.

Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 128. 16/09/2023]

[Foto: Juanedc / Oficina / CC BY 2.0]