Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de director/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 128, de dia 16 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca del Servei de Salut de les Illes Balears.

Funcions

S'acorda la convocatòria pública per proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de director/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d'alta direcció i amb les funcions següents:

 • Dirigir, coordinar i assumir la responsabilitat de la contractació administrativa de la gerència.
 • Assumir la responsabilitat de la gestió econòmica i pressupostària de la gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca.
 • Dirigir, coordinar i assumir la responsabilitat dels recursos humans i els serveis generals de la Gerència.
 • Exercir les funcions de caràcter no assistencial que expressament li atribueixi o encarregui el director de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Requisits

Entre altres, cal tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura (o una d'equivalent), o bé la d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, formació professional de 3r grau (o una d'equivalent).

Documentació

Tot aspirant ha de presentar una sol·licitud adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

 • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
 • Llocs de feina que ha ocupat.
 • Experiència professional i de gestió.
 • Títols acadèmics.
 • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.

També ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que justifiqui els mèrits al·legats i la que acrediti que compleix els requisits de la convocatòria.

Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 128. 16/09/2023]

[Foto: Govern de les Illes Balears]