Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de supervisor/a d’infermeria del servei d’urgències de Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 163, de dia 30 de novembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, de 27 de novembre de 2023, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria del servei d’urgències de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Requisits per optar al lloc de feina

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari del subgrup A2 (personal sanitari).
  • Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional.
  • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
  • No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari en qualsevol Servei de Salut o Administració Pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques, ni en el seu cas, per a la corresponent professió.

Documentació

Amb la sol·licitud, els aspirants hauran d'aportar els següents documents:

  • Fotocòpia del document nacional d'identitat o, si escau, NIE.
  • Currículum professional. Els requisits i els mèrits inclosos en el currículum s'han d'acreditar amb la presentació del document original i una fotocòpia, o bé, una fotocòpia compulsada.
  • Projecte Tècnic de Gestió i Organització de l'àrea assistencial.

Presentació de sol·licituds

Adreçada al servei de recursos humans, la sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i s'ha de formalitzar en el Registre de l’Hospital Universitari Son Llàtzer o per alguna de les vies previstes per la normativa reguladora del procediment administratiu.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 163. 30/11/2023]

[Foto: Infosalut / Urgències de l'Hospital Universitari Son Llàtzer / CC BY-NC-SA 4.0]