Categoria: Recursos humans

Convocatòria per cobrir una plaça de cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Comarcal d’Inca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 006 de dia 11 de gener de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca per la qual es convoca pel sistema de lliure designació, la provisió del lloc de feina de cap del Servei de Psiquiatria de la plantilla orgànica de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Requisits

  • Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea o de l'espai Econòmic Europeu, o gaudir del dret a la lliure circulació de treballadors d'acord amb el tractat de la Unió Europea o d'altres ratificats per Espanya, o tenir reconegut aquest dret per norma legal.
  • Estar en possessió del títol oficial corresponent que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per al tipus de lloc al qual s'opta.
  • Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es derivin del nomenament corresponent.
  • Tenir complits els setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  • No haver estat separat del servei per mitjà d'un expedient disciplinari, en qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent.
  • En el cas dels nacionals d'altres estats esmentats en el punt a), no trobar-se inhabilitat, per sanció o per pena, per a l'exercici professional ni per a l'accés a funcions o serveis públics en l'estat corresponent, ni haver estat separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

Requisits específics

  • Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que tenguin plaça en l'especialitat en què participin en les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, així com els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat de què es tracti.
  • És un requisit mínim indispensable haver exercit en una plaça de l'especialitat que es tracti durant un període no inferior a tres anys. Se sumaran els períodes d'exercici de plaça de l'especialitat corresponent als diferents serveis i hospitals. Es comptabilitzaran com un de sol els períodes de temps en què, si és el cas, s'hagi exercit simultàniament més d'una plaça.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria.

[Font: BOIB núm. 006. 11/01/2024]

[Foto: Infosalut / Hospital d’Inca exterior / CC BY-NC-SA 4.0]