Categoria: Recursos humans

Convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears 2023

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 6, de dia 11 de gener, va publicar-se la resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals 2023).

L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. Aquesta convocatòria està sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de comptabilitzar-la per finançar el compliment de l'obligació en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a l'exercici següent a aquell en què es tramiti l'expedient.

S'ofereixen trenta ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears.

Els ajuts es distribueixen de la manera següent:

  • Un mínim de tretze ajuts per al Programa Margalida Comas, per a joves investigadors que s'incorporin a les entitats a què fan referència els punts segon.2.a) i segon.2.b) de l'annex de la resolució.
  • Un mínim de setze ajuts per al Programa Vicenç Mut, per a investigadors amb experiència que s'incorporin a les entitats a què fan referència els punts segon.2.a) i segon.2.b) de l'annex de la resolució.
  • Un màxim d'un ajut per al Programa Felip Bauçà, per a empreses privades d'R+D, entitats que figuren en el punt segon.2.c) de l'annex de la resolució.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La sol·licitud s'ha d'emplenar i enregistrar en línia en el portal web de la Direcció General de Recerca, Innovació i Tranformació Digital.

El responsable de l'entitat sol·licitant ha de signar electrònicament la sol·licitud d'ajut.

Enllaços d'interès

Consulta la informació completa en aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 6. 11/01/2024]

[Foto: Conselleria de Salut]