Categoria: Recursos humans

Quatre places vacants d'administratiu/va per Admissió de Son Espases

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 12, de dia 25 de gener de 2024, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases, de 17 de gener de 2024, per la qual s’aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, quatre places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases per Admissió.

Funcions

 • Col·laborar en la formació del personal de nova incorporació.
 • Petició/recepció de material.
 • Elaborar comunicats interns en absència de cap de grup.
 • Dominar l'ús del sistema d'informació Millennium en totes les seves aplicacions, així com el programa Civitas.
 • Donar suport al cap de grup en la seva absència.
 • Dur a terme aquelles altres tasques de la categoria d'administratiu per a les quals en un moment determinat els seus superiors els puguin requerir.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar servei a l'Hospital Universitari Son Espases. En cas que la convocatòria es declari deserta perquè no s'hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències de la mateixa àrea de salut.
 • Pertànyer a algun grup de classificació inferior o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a què s'opta.
 • Estar a la situació de servei actiu.
 • Tenir la titulació exigida legalment; qualsevol de les següents: batxillerat (LOE), batxillerat (LOGSE), batxillerat unificat polivalent, batxillerat superior (pla de 1957), tècnic/tècnica, tècnic/tècnica especialista, o haver superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de vint-i-cinc anys, o estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per presentar sol·licituds. També poden participar en el procediment selectiu les persones interessades que hagin prestat servei durant cinc anys a la categoria d'origen i tinguin la titulació exigida al grup immediatament inferior a la categoria en què s'aspira a ingressar, excepte que sigui necessària una titulació o una habilitació professional específiques per exercir les noves funcions. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'acreditar que estan homologades pel ministeri corresponent.
 • Acreditar el requisit de coneixements de català corresponent al nivell B2

Sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de deu dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 12. 25/01/2024

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]