Categoria: Recursos humans

Promoció Temporal de metge/ssa d'admissió i documentació clínica de l'Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 040, de dia 23 de març de 2024, s'ha publicat la resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears, el sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de metge/metgessa d’admissió i documentació clínica en l’Hospital Mateu Orfila.

Funcions:

  • Col·laborar en la gestió clínica, millorant l'eficàcia i l'eficiència de les activitats en l'Àrea de Salut i donant suport a les diferents unitats de gestió clínica, així com a l'equip directiu, per a aconseguir l'excel·lència en les funcions d'assistència als usuaris, la millora contínua i la seguretat del pacient.
  • Gestió i classificació de procediments i protocols assistencials.
  • Gestió d'acreditacions i sistemes de qualitat.
  • Gestió del sistema de notificació d'incidents de seguretat.
  • Coordinació de línies i programes de l'estratègia autonòmica de seguretat del pacient.
  • Totes aquelles que li siguin encomanades relacionades amb la Qualitat i la Seguretat del Pacient.

Funcions

a) Tenir la condició de personal estatutari fix del  Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

b) Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de classificació o d'un d'inferior.

c) Estar en la situació de servei actiu.

d) Tenir el títol de llicenciat o grau en Medicina. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, ha d'acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques que siguin incompatibles amb les funcions inherents a la categoria que es convoca.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 040. 23/03/2024]

[Foto: Infosalut / CC BY-NC-SA 4.0]