Categoria: Recursos humans

Selecció de Tècnics/es Superiors d'Investigació per a diversos projectes de l'IdISBa

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 40, de dia 23 de març de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoquen dos processos selectius per a la cobertura d'una plaça tècnic o tècnica superior a la investigació, del grup professional A, per al projecte «Cohort seguiment primerenc orientat a la prevenció de la demència» (PSID/ALZHEIMER) i d'una plaça tècnic o tècnica superior a la investigació, del grup professional A, per al projecte «Efficacy of different modalities and frequencies of physical exercise on glucose control in people with prediabetes (Glycex study)».

Requisits de participació projecte Cohort seguiment primerenc orientat a la prevenció de la demència

 • Estar en possessió de la titulació de grau en Medicina, amb especialització via MIR en Neurologia obtingut a partir de l'1 de gener de 2021.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.

Requisits de participació projecte Efficacy of different modalities and frequencies of physical exercise on glucose control in people with prediabetes (Glycex study)

 • Estar en possessió de la titulació d'una llicenciatura o grau en Nutrició i del doctorat en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • Acreditar mínim el nivell B2 d'anglès.
 • Estar en possessió del certificat de bones pràctiques clíniques.

Requisits de participació comuns

 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • És necessari tenir nacionalitat espanyola, d'altres estats membre de la Unió Europea o d'altres estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i descendents del cònjuge, tant d'espanyols i espanyoles com de nacionals d'altres estats membre de la Unió Europea, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
 • Les persones estrangeres referides als apartats anteriors, així com aquelles amb residència legal en Espanya, podran accedir a les administracions públiques com a personal laboral, en igualtat de condicions que espanyols i espanyoles.
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Emplenar el formulari d'inscripció (annex 2) i el formulari d'autoavaluació (annex 3) de la convocatòria.
 • Presentació de la descripció del curriculum vitae (CV).

Funcions projecte Cohort seguiment primerenc orientat a la prevenció de la demència

 • Avaluació clínica per a la selecció de potencials candidats a participar en el protocol STOPDe.
 • Avaluació i registre de subjectes voluntaris per incloure'ls en la cohort STOPDe.
 • Coordinació i control de la recollida i emmagatzematge de mostres biològiques segons el protocol STOPDe.
 • Coordinació i control de la realització i registre de les proves d'imatge segons el protocol STOPDe.

Funcions projecte Efficacy of different modalities and frequencies of physical exercise on glucose control in people with prediabetes (Glycex study)

 • Coordinació i suport científic i administratiu als coordinadors i als membres de l'equip d'investigació.
 • Coordinació i seguiment del circuit i les diferents passes de l'execució del projecte.
 • Control dels recursos i gestió de la qualitat del projecte.
 • Gestió del pressupost.
 • Organització de les reunions, trobades, tallers o altres esdeveniments de l'equip de treball relacionats amb el projecte.
 • Gestió de bases de dades, anàlisis estadístiques i discussió de resultats.
 • Suport en la redacció de lliurables i en els informes de seguiment del projecte.
 • Participació en les tasques de difusió i divulgació dels resultats de l'equip de treball.
 • Redacció d'articles científics.

Sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 40. 23/03/2024]

[Foto: Infosalut / Dones passejant> / CC BY-NC-SA 4.0]