Categoria: Recursos humans

Es convoca la provisió del lloc de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Son Ferriol

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 38, de dia 19 de març de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 8 de març de 2024, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Son Ferriol de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Funcions

El lloc de treball de responsable d'infermeria de l'EAP de la ZBS de Son Ferriol es troba sota la dependència funcional del/de la director/a d'aquesta ZBS i té, a més de les funcions pròpies d'un/a responsable d'infermeria d'EAP, les funcions d'organització i coordinació de les activitats del personal d'infermeria, així com de supervisió de la seva execució.

Requisits

Els requisits per a participar en aquesta convocatòria són: 

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP del subgrup A2 i pertànyer a la categoria d'infermer/a o al Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, Especialitat sanitaris locals – practicants/es.
  • Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS de Son Ferriol.

Sol·licituds i documentació

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació.
  • Curriculum vitae.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats. 

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 38. 19/03/2024]

[Foto: Centre de Salut Nuredunna. Artà]