Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de cap de Servei de Pediatria de l'Hospital de Manacor

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 39, de dia 21 de març de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital de Manacor, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap del Servei de Pediatria de l’Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca).

Requisits

Entre altres, cal complir amb els següents:

  • Tenir el títol oficial corresponent que habiliti per a l'exercici professional de l'especialitat requerida per al lloc de treball. 
  • Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que ocupin un lloc de feina en l'especialitat en què participin, així com els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera o laboral fix que prestin serveis en hospitals de titularitat pública a l'especialitat esmentada.
  • És un requisit haver ocupat una plaça de facultatiu de l'especialitat de què es tracti a les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut o de la Unió Europea, per un període no inferior a tres anys. A aquest efecte se sumaran els períodes en què s'hagi ocupat una plaça de l'especialitat corresponent als diferents serveis i hospitals, però es comptabilitzaran com un sol els períodes de temps en què s'hagi ocupat simultàniament més d'una plaça.

Sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu, adreçada a l'òrgan convocant, s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 39. 21/03/2024]

[Foto: Conselleria de Salut]