Categoria: Recursos humans

Constitució d'una borsa de feina d'auxiliars administratius per a l'Hospital de Ciutadella

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 47, de dia 9 d'abril de 2024, s'ha publicat l'aprovació de les bases que regulen el procediment selectiu per a constituir una borsa de treball de persones aspirants a ser nomenades interinament, personal laboral de l'escala d'administració general, subescala auxiliar administrativa (grup C2), en el Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, pel sistema de concurs-oposició, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment selectiu a constituir una borsa de treball de persones aspirants a ser nomenades interinament, personal laboral de l'escala d'administració general, subescala auxiliar administrativa (grup C2), en el Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, pel sistema de concurs-oposició. 

Funcions

Les funcions generals del personal nomenat personal laboral de l'escala d'administració general, subescala auxiliar administrativa (grup C2), són les pròpies del personal que realitza tasques d'assistència, mitjançant la realització d'activitats de suport administratiu (ofimàtica, mecanografia, transcripció de documents, actualització de bases de dades, despatx de correspondència, càlcul senzill, arxiu de documents, i altres) al personal tècnic i administratiu del Patronat, d'acord amb les ordres i instruccions rebudes per superiors amb l'objectiu de que la gestió administrativa sigui realitzada de forma eficaç i eficient.

Requisits

Entre altres, cal complir amb els següents requisits:

  • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o de titulació equivalent.
  • Acreditar el coneixement de llengua catalana corresponent al nivell B2.

Sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds, serà de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 47. 09/04/2024]

[Foto: Hospital Comarcal d'Inca]