Categoria: Recursos humans

Convocat un procediment especial de selecció de quatre professionals de la psicologia clínica per a Son Espases

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 48, de dia 11 d'abril de 2024, s'han publicat quatre resolucions del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases, de 20 de març de 2024, per les quals es convoquen quatre procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears, de la categoria Psicòleg Clínic corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases.

El procediment selectiu ha de constar d'una fase de concurs i d'una prova teoricopràctica, que seran valorades per la Comissió de Selecció designada pel director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases en la resolució d'aquesta convocatòria. 

Requisits d'accés

Per accedir a la convocatòria d'aquesta categoria específica de personal estatutari temporal del Servei de Salut cal complir els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tenir reconegut aquest dret per mitjà d'una norma legal. Hi poden participar igualment —qualsevol que en sigui la nacionalitat— els cònjuges dels ciutadans espanyols i dels d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els dels seus cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, tenguin menys de 21 anys o bé siguin més grans
  i dependents.
 • Tenir la titulació requerida per accedir a la categoria o estar condicions d'obtenir-la dins el termini de presentació de sol·licituds. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal acreditar que estan homologades pel ministeri competent per raó de la matèria. 
 • Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.
 • Tenir complits 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa. Si s'ha complit l'edat de jubilació, el candidat serà exclòs de les llistes.
 • No haver estat separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a llocs o càrrecs públics per mitjà d'una resolució judicial, per accedir al cos o l'escala de funcionari o per acomplir funcions similars a les que acomplien en el cas del personal laboral del qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser ciutadà d'un altre estat, no estar inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l'ocupació pública al seu estat i en els mateixos termes. 
 • Presentar la sol·licitud en el model i en el termini establert en la convocatòria de la categoria a la qual s'opti.
 • Satisfer la taxa establerta per la normativa vigent. No obstant això, les persones amb alguna discapacitat igual o superior al 33% no han d'abonar la taxa.
 • No incórrer en el moment del nomenament en cap causa d'incompatibilitat, segons allò que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 • No estar afectat per una resolució que impliqui ser exclòs de la borsa. 

Els requisits s'han de complir en la data en què l'aspirant presenti la sol·licitud per participar en el procés selectiu. L'acreditació dels requisits s'efectuarà en els termes que la convocatòria estableix, i s'han de mantenir durant tota la vigència del nomenament.

Sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de deu dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 48. 11/04/2024]

[Foto: Alena Darmel / Person taking notes / CC BY-NC-ND 2.0]