Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de director/a d'Infermeria de l'Hospital Comarcal d'Inca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 49, de dia 13 d'abril de 2024, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/a d’Infermeria de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca del Servei de Salut de les Illes Balears.

Funcions

  • Dirigir, coordinar i avaluar el funcionament de les unitats i els serveis de la Direcció d'Infermeria i les activitats del personal que hi està integrat.
  • Promocionar i avaluar la qualitat de l'activitat assistencial, docent i investigadora del personal d'infermeria.
  • Assumir les funcions que li atribueixi o encarregui expressament el director gerent en relació amb les àrees d'activitat de la seva competència 

Requisits

Entre altres, cal tenir la titulació oficial de grau o diplomatura en Infermeria o Fisioteràpia.

Documentació

Tota persona que estigui interessada a participar en aquest procés selectiu ha de presentar una sol·licitud i adjuntar-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

  • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
  • Llocs de feina que ha ocupat.
  • Experiència professional i de gestió.
  • Títols acadèmics.
  • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.

Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 49. 13/04/2024]

[Foto: GSAIB]