Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de subdirector/a mèdic/a de l’Àrea de Serveis Mèdics de Son Espases

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 49, de dia 13 d'abril de 2024, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a mèdic/a de l’Àrea de Serveis Mèdics de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears.

Funcions

  • Dirigir, supervisar, coordinar i avaluar el funcionament dels serveis mèdics i d'altres serveis sanitaris de l'Hospital Universitari Son Espases quan la Direcció Mèdica li ho delegui.
  • Proposar, dirigir, coordinar i avaluar les activitats i la qualitat de l'assistència, la docència i la recerca, tot donant suport a la Direcció Mèdica.
  • Acomplir totes les funcions que li atribueixin el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, el director gerent o el director mèdic de l'Hospital Universitari Son Espases, i les que li deleguin expressament.

Requisits

Entre altres, cal tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia, o estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per presentar les sol·licituds.

Documentació

Tota persona que estigui interessada a participar en aquest procés selectiu ha de presentar una sol·licitud seguint el model de l'annex 2 de la resolució i adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

  • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
  • Llocs de feina que ha ocupat.
  • Experiència professional i de gestió.
  • Títols acadèmics.
  • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.

Els aspirants també han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que justifiqui els mèrits al·legats i la que acrediti que compleixen els requisits de la convocatòria.

Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 49. 13/04/2024]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]