Categoria: Recursos humans

Nou Decret per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari de la CAIB

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 14, de dia 1 de febrer de 2020, s’ha publicat el Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'àmbit d'aplicació d'aquest decret serà pel personal funcionari dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloent-hi el personal funcionari adscrit als ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma. El personal laboral es regeix per les previsions del Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El personal docent, el personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica i el personal funcionari sanitari que presta serveis en institucions sanitàries públiques del Servei de Salut de les Illes Balears es regeixen per la seva normativa específica.

De conformitat amb l'article 190.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, sense perjudici de les seves peculiaritats organitzatives, aquest Decret té caràcter supletori per al personal funcionari al servei de les entitats locals i dels consells insulars radicats en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Els permisos, llicències, vacances i altres mesures de conciliació que tracta entre d'altres són:

- Permís per mort, accident o malaltia greu d'un familiar.

- Permís per tractaments de fecundació assistida.

- Reducció de jornada per al personal funcionari de més de seixanta anys.

- Flexibilitat horària addicional per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

- Flexibilitat de jornada en còmput anual per als períodes de vacances escolars estivals.

La documentació que caldrà aportar per a la concessió de permisos, llicències, vacances i flexibilitat horària per a la concessió dels permisos o dels drets reconeguts en aquest Decret, els òrgans competents per valorar l'adequació del fet causant acreditat i resoldre la sol·licitud han de valorar les circumstàncies particulars que concorrin en cada cas (urgència, gravetat, reiteració de la petició per a supòsits idèntics, etc.), sense que puguin establir-se directrius de caràcter general i d'aplicació universal, atesa la multiplicitat i varietat dels casos existents.

S'autoritzarà a la conselleria competent en matèria de funció pública a dictar les disposicions que siguin necessàries per desplegar aquest Decret.

[Font: BOIB. Núm. 14. 01/02/2020]

[Foto: Infosalut / CC BY-NC-SA 4.0]

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.