Categoria: Recursos humans

Convocat el lloc de cap de Secció de Sistemes de la informació a l'Hospital de Manacor

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 116, de dia 30 de juny de 2020, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor, de 24 de juny de 2020, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap de la Secció de Sistemes de la Informació de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor.

Requisits de la plaça

Tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis i pertànyer a alguna categoria dels subgrups C1, A2 o A1.

Estar en la situació de servei actiu o de reserva de plaça en alguna institució sanitària del Sistema Nacional de Salut.

Tenir el nivell de coneixements de català B2.

Haver ocupat una plaça d'alguna categoria dels subgrups A1, A2 o C1 a departaments d'informàtica durant un període mínim de dos anys.

Funcions

Dirigir, organitzar, controlar i planificar la feina i els recursos humans de la unitat.

Fer seguiment i control dels acords contractuals amb les empreses que proporciona serveis vinculats amb els Sistemes d'Informació de la gerència.

Donar suport a la implantació de polítiques i projectes tecnològics del Servei de Salut i la gerència.

Atendre i/o impulsar la innovació de sistemes d'informació.

Totes les funcions que li atribueixi la direcció de Gestió de la gerència de l'Hospital de Manacor.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de 20 dies naturals per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

[Font: BOIB. Núm. 116. 30/06/2020]

[Foto: Hospital de Manacor]