En el BOIB núm. 50, de 9 d'abril de 2015, s'ha publicat la Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca, per la qual s'acorda la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup tècnic de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

El termini per participar en la convocatòria és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 45, de 31 de març de 2015, s'han publicat les resolucions del conseller de Salut, per les quals s'adjudiquen pel procediment de lliure designació dues places, amb contractes d'alta direcció regulats pel Reial decret 1382/1985, de dia 1 d'agost.

Una vegada publicades les convocatòries al BOIB, la Comissió de Valoració va examinar les sol·licituds presentades i va avaluar les persones aspirants. Així doncs, s'ha procedit a l'adjudicació de les places següents:

Gerència d'Atenció Primària

Llegeix més...

En el BOIB núm. 43, de 26 de març de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual se cita a termini les persones interessades en el Recurs contenciós administratiu del procediment abreujat núm. 237/2014-3, que es tramita davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma.

En el mes de febrer de 2013 es va implementar el Pla d'ordenació dels recursos humans que integra el personal de la Gerència del Complex Hospitalari de Mallorca en els Serveis Centrals i en les gerències territorials del Servei de Salut.

Un tècnic de prevenció de riscos laborals va interposar un recurs contenciós administratiu en el qual demanava les anul·lacions de les resolucions sobre el seu cessament de la plaça esmentada.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 43, de 26 de març de 2015, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals es convoquen diversos procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu de diverses especialitats i a diferents sectors sanitaris.

A les resolucions, a més de la convocatòria, s'aproven les bases, el barem de mèrits que s'aplicarà al concurs, el model de sol·licitud i el model d'autobarem, i s'aplica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 40, de 20 de març de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, de dia 11 de març de 2015, per la qual s'adjudica pel procediment de lliure designació el lloc de cap del Servei d'Administració de l'Hospital de Manacor.

D'acord amb la normativa vigent i amb la resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor, la senyora Catalina Vadell, que va aprovar la convocatòria el mes de febrer, es resol adjudicar el lloc de cap del Servei d'Administració de l'Hospital de Manacor al senyor Miquel Sebastià Perelló Monserrat.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 40, de 20 de març de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 9 de març de 2015, per la qual, en execució d'una sentència, es modifica la Resolució de 30 d'abril de 2013, per la qual es nomena el personal estatutari fix de la categoria d'auxiliar d'infermeria de l'Hospital Son Llàtzer.

El mes de setembre de 2010 es va convocar un procés selectiu d'accés a les places d'auxiliar d'infermeria, com a personal laboral fix.

El 2012 es va publicar la llista de les persones que havien superat el procés. La auxiliar d'infermeria va presentar un recurs contenciós administratiu i, el 24 de febrer d'aquest any, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha resolt l'estimació del recurs.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 36, de 14 de març, s'ha aprovat la Resolució del conseller de Salut de 6 de març de 2015, per la qual s'aprova la modificació de la plantilla orgànica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

Mitjançat el Decret del mes de novembre de 2014, es va crear el Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives.

El mateix Decret aprovava la dotació de personal, però atès l'increment de la despesa en matèria de personal, en el mes de febrer de 2015 es va fer la proposta de modificació de la plantilla autoritzada.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret de regulació del catàleg homogeni d'equivalències de les categories professionals del personal estatutari de tot el Sistema Nacional de Salut.

Amb aquesta norma es podrà optar a les places vacants d'altres comunitats autònomes, assegurant així la mobilitat del personal.

Els concursos de trasllats hauran de complir uns determinats requisits.

També es preveu que a les comunitats autònomes s'implanti la creació de la categoria d'infermers especialistes.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 32, de 5 de març de 2015, s'han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 20 de febrer de 2015, pel que fa als nomenaments del personal extatutari fix que ha aprovat el concurs oposició.

Els nomenaments corresponen a dues places de la categoria facultatiu/facultativa especialista d'àrea, una de radiofarmàcia i l'altra de neurocirurgia, al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases).

Les persones que han estat nomenades són:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 30, de 28 de febrer de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 10 de febrer de 2015, per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria treballador/treballadora social.

El Consell de Govern va aprovar l'oferta pública d'ocupació del Servei de Salut de les Illes Balears el 2009, per tal de cobrir 17 places de la categoria treballador/treballadora social.

Ara s'aprova el concurs oposició per cobrir aquestes 17 places, que es distribueixen de la manera següent:

Llegeix més...