En el BOIB núm. 167, de 12 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, un lloc de feina vacant de personal estatutari de la categoria de comare a l'Hospital de Manacor.

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria disposen de 7 dies naturals per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 164, de 7 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per la qual s'adjudica un lloc de feina de la categoria de tècnic especialista de laboratori en règim de promoció interna temporal corresponent a la convocatòria de 14 d'octubre de 2015.

S'adjudicat el lloc de feina a la senyora Emilia Martín Almendros.

Llegeix més...

El Dr. Francisco Sánchez Cabrera ha estat nomenat director de l'equip d'Atenció Primària del Centre de Salut Canal Salat (Ciutadella), per ocupar la plaça que va deixar vacant el Dr. Josep Oleo quan es va incorporar a l'equip de direcció de l'Àrea de Salut de Menorca.

En la Resolució de nomenament, el gerent de l'Àrea de Salut de Menorca, Antoni Gómez Arbona, ha tingut en compte el resultat de les votacions que es van fer durant l'assemblea de professionals del centre de salut, que es va celebrar el passat 30 d'octubre de 2015.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 64, de 7 de novembre de 2015, s'han publicat les resolucions, per les quals s'adjudiquen, pel procediment de lliure designació, diversos llocs de feina al Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

El mes d'octubre de 2015 es van publicar les convocatòries d'aquests llocs de feina.

La Conselleria de Salut, a través de les resolucions de 6 de novembre de 2015, ha adjudicat les següents places amb contracte d'alta direcció:

Llegeix més...

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha ratificat l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut. L'Acord, aprovat per unanimitat el 28 d'octubre de 2015, preveu la incorporació dels nous professionals que fins ara no percebien aquests complements i el reconeixement dels canvis de nivell dels que ja la tenen reconeguda. Així mateix, l'Acord proposa un calendari per recuperar una part de la paga extraordinària que es va perdre l'any 2012: el 25 % de l'import l'any 2017 i el 25% restant, el 2018.

Amb aquest Acord es beneficiaran 3.942 professionals de la sanitat pública que actualment no tenen reconegut aquest dret, 2.286 dels quals són professionals fixos i 1.656, interins. El personal estatutari (fix i interí) sense reconeixement de carrera professional (personal sanitari i personal no sanitari) percebrà la quantia corresponent al grau o nivell de carrera professional que tengui reconegut d'acord amb el calendari següent:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 161, de 3 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l'Hospital Son Llàtzer, per la qual es convoca l'obertura del termini per a la presentació de sol·licituds i per a l'aportació de mèrits per cobrir, pel procediment de lliure designació, el lloc de Coordinador d'Admissió i Documentació Clínica.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de dirigir al director gerent de l'Hospital Son Llàtzer i s'hauran de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà a la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 161, de 3 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears.

Es convoquen 2 places de la categoria de Facultatiu Especialista d'Àrea de Medicina Interna, corresponents a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses).

Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de 10 dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 155, de 24 d'octubre de 2015, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals s'adjudiquen, pel procediment de lliure designació, diversos llocs de feina amb contracte d'alta direcció en el Servei de Salut de les Illes Balears.

El 3 d'octubre de 2015 es van publicar les convocatòries d'aquests llocs de feina.

Ara s'han adjudicat les places següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 156, de 27 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'adjudica pel procediment de concurs, el lloc de cap de grup de Planificació d'Agendes del Servei d'Admissió a l'Hospital de Manacor.

La convocacòria es va aprovar el mes de maig de 2015.

S'ha adjudicat el lloc de cap de grup de Planificació d'Agendes del Servei d'Admissió a l'Hospital de Manacor a la senyora Catalina Riera Sansó.

Llegeix més...

La Mesa General d'Empleats Públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha segellat un acord que estableix un calendari per al retorn de la paga extra de 2012, pendent de percebre a causa de les retallades incloses a la Llei 2/2012 d'Estabilitat Financera i al Decret 5/2012 que el desenvolupava a l'àmbit de les Illes Balears.

L'acord s'ha aconseguit per unanimitat de les cinc formacions sindicals que en formen part, CCOO, UGT, STEI, CSIF i FSES, després d'una sessió de la Mesa General convocada d'urgència.

L'acord inclou que dins el 2015 es durà a terme el retorn del 25 % de la paga extra de desembre 2012, corresponent a 45 dies, i l'addicional o l'equivalent. Pel que fa al 50 % restant de pagament de la mateixa paga extra, l'acord inclou que serà en l'àmbit de negociació sectorial on es decidirà el calendari de retorn, d'acord amb els àmbits respectius d'interlocució. Així, per a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, l'acord explicita que el retorn definitiu d'aquesta meitat de la paga extra ha d'estar enllestit abans del 31 de desembre de 2018.

Llegeix més...