En el BOIB núm. 126, de 22 de juliol de 2015, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals es convoquen, pel procediment de lliure designació, la provisió de les següents places, amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, al Servei de Salut de les Illes Balears.

Gerència d'Atenció Primària de Mallorca (GAP Mallorca)

Llegeix més...

El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, nomenarà Xisco Marí nou gerent de l’Hospital Son Llàtzer.

El nou gerent té una llarga trajectòria en gestió sanitària: des de 2012 ha estat director gerent de l’Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo) i durant aquell any també va ser director de gestió del Servei de Salut de Castella-la Manxa (SESCAM). També ha treballat com a gestor sanitari a les Illes Balears: com a gestor de l’Hospital de Manacor (2007-2011), director gerent del Clínic Balear (2006-2007) i de la Clínica Palmaplanas (2000-2006). Abans d’això havia fet feina a l’INSALUD, primer com a cap del Servei de Subministraments a l’Àrea d’Atenció Primària de Mallorca durant quatre anys, i després com a director de Gestió i Serveis Generals a l’Àrea de Menorca de 1997 a 2000.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 124, de 18 d'agost de 2015, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió de dos llocs de feina, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, a l'Àrea de Salut de Menorca, del Servei de Salut de les Illes Balears.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquestes resolucions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, ha nomenat Miquel Caldentey nou gerent d'Atenció Primària de Mallorca.

Caldentey ha treballat com a metge de família i ha estat coordinador del Centre de Salut Coll d'en Rabassa durant dotze anys (2002-2011 i 2013-2015). En l'àmbit de la gestió sanitària, ha estat subdirector mèdic d'Atenció Primària (Sector Sanitari de Migjorn) i subdirector assistencial del Servei de Salut entre 2011 i 2013.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 122, de 13 d'agost de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei de Control de Gestió de la plantilla de personal estatutari dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, per prestar servei a la Subdirecció de Comptabilitat i Pressuposts.

Per optar en aquesta plaça cal tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups A1 o A2 i estar en la situació de servei actiu o de reserva de plaça en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut, o bé tenir la condició de personal funcionari de carrera de qualsevol administració pública dels grups A1 o A2 i estar en la situació de servei actiu o de reserva de plaça.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, nomenarà María Dolores Acón nova gerent de l’Hospital Universitari Son Espases.

La nova gerent té una dilatada trajectòria professional en l’àmbit de la gestió sanitària i destaquen les seves responsabilitats en l’àmbit de la qualitat.

Ha estat gerent de l’Hospital de Laredo (Cantàbria) des de l’any 2011 fins ara i va ser directora mèdica de l’Hospital del Oriente de Asturias (2010-2011). També ha estat subdirectora de Gestió i de Serveis Generals (2006-2010) de l’Hospital Sierrallana (Torrelavega) i de l’Hospital Tres Mares (Reinosa), ambdós a Cantàbria. En aquest darrer centre, va ser la responsable de desenvolupar el pla funcional per obrir-lo i posar-lo en marxa.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 121, de dia 11 d'agost de 2015, s'han publicat les resolucions de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per les quals s’adjudiquen dues places temporalment descobertes de personal estatutari de la categoria de grup administratiu de la funció administrativa en règim de promoció interna temporal, corresponents a la convocatòria de 12 de juny de 2015.

Una vegada reunida la Comissió de Valoració i avaluats els mèrits dels candidats, s'adjudiquen aquestes places a la senyora Francisca Mestre Gelabert i a la senyora María Rosselló Riera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 121, de dia 11 d'agost de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, la plaça de subdirector de Compres i Logística del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció, regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

El mes de juliol de 2015 es va aprovar la convocatòria d'aquest lloc de feina.

Així doncs, s'adjudica la plaça al senyor Antonio Mascaró Crespí.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 121, de dia 11 d'agost de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria específica de Tècnic superior de sistemes i tecnologies de la informació, corresponent als serveis centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

El termini per a la presentació de la documentació és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquestes resolucions en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 120, de 8 d'agost de 2015, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió de dos llocs de feina, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, al Sector Sanitari de Tramuntana del Servei de Salut de les Illes Balears.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 7 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquestes convocatòries en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...