En el BOIB núm. 120, de 8 d'agost de 2015, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió de dos llocs de feina, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, al Sector Sanitari de Tramuntana del Servei de Salut de les Illes Balears.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 7 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquestes convocatòries en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, nomenarà Josep Balanzat nou gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, és a dir, el responsable de gestionar els centres d’Atenció Primària, l’Hospital Can Misses i l’Hospital de Formentera.

Nascut a Eivissa l’any 1951, es va llicenciar en Medicina per la Universitat de Navarra i va fer la residència al Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona). Ha treballat com a hematòleg a l’antic Hospital Verge del Toro (Menorca) i des de 1985 és facultatiu adjunt del Servei d’Hematologia de l’Hospital Can Misses; actualment acomplia les tasques de coordinador del Servei.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 117, de 4 d'agost de 2015, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals s'adjudiquen, pel procediment de lliure designació, les places següents, amb contracte d'alta direcció, al Servei de Salut de les Illes Balears:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 116, de dia 1 d'agost de 2015, s'han publicat les resolucions de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per les quals s'adjudiquen les places següents a l'Hospital de Manacor:

  • Una plaça vacant de la categoria de grup tècnic de la funció administrativa, en règim de promoció interna temporal, a la senyora M.ª del Carmen Ligero Jiménez.
  • Una plaça temporalment descoberta de la categoria de Facultatiu especialista d’àrea de Medicina Intensiva (UCI), en règim de promoció interna temporal, a la senyora Mª Begoña Guardiola Grau.
Llegeix més...

El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, s’ha reunit amb el Sindicat Mèdic SIMEBAL, el Sindicat d’Infermeria SATSE, el Sindicat de Tècnics d’Infermeria SAE, UGT, CCOO, la Central Sindical Independent i de Funcionaris CSI-F, i l’STEI. Pròximament es reunirà amb la Federació Estatal de Sindicats de Tècnics Superior Sanitaris FESITESS Illes Balears. A les reunions també han estat presents el director d’assistència sanitària, Nacho García, i la directora de recursos humans i relacions laborals, Guadalupe Pulido.

Els representants dels sindicats han traslladat a la direcció general del Servei de Salut algunes de les seves preocupacions relacionades amb la necessitat de recuperar alguns dels drets perduts durant la legislatura passada. En aquest sentit, han fet referència a qüestions com ara la cobertura del 100 % de la incapacitat temporal des del primer dia de baixa o la recuperació d’ajudes socials retirades. També han posat de manifest la manca de recursos als centres d’Atenció Primària i als hospitals públics de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 116, de dia 1 d'agost de 2015, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals es convoquen els següents procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears:

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 115, de 30 de juliol de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut, per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria FEA d’Oncologia Radioteràpica del sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 15 de novembre de 2010.

Les persones aspirants seleccionades, les que figurin en la llista complementària, les persones amb discapacitat i els aspirants de promoció interna han de presentar la documentació que s'exposa en el BOIB, en un termini de 20 dies hàbils, en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o bé a qualsevol dels llocs que s'especifica a la llei que se cita en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 115, de 30 de juliol de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca, pel procediment de concurs, un lloc de treball de cap d’equip d’admissió de l’Equip d'Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Santa Maria del Camí.

Per optar a la plaça cal tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups C1 o C2 i estar en les situacions de servei actiu o de reserva de plaça en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut, a més de pertànyer a la plantilla de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Santa Maria del Camí.

El termini per a la presentació de la documentació és de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 115, de 30 de juliol de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual se cita a termini les persones interessades en el Recurs contenciós administratiu del procediment ordinari núm. 483/2014, interposat a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, contra la Resolució del conseller de Salut i Consum, per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria grup auxiliar administratiu de la funció administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

El termini de presentació de les persones interessades és de 9 dies, comptadors des de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 111, de 23 de juliol de 2015, s'han publicat les Resolucions del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca, per les quals es resol la provisió de les places de personal estatutari sanitari, corresponents a la plantilla autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

Les places adjudicades són:

  • Una plaça de la categoria d'auxiliar d'infermeria a l'EAP Pere Garau, en règim de promoció interna temporal, al senyor Francisco León Luque.
  • Una plaça de la categoria facultatiu especialista d'àrea de Pediatria/Puericultura a l'EAP Son Serra-La Vileta, al senyor Sergio Verd Vallespir.
Llegeix més...