En el BOIB núm. 154, de 22 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l'Hospital Son Llàtzer (Sector Sanitari de Migjorn del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

Aquesta plaça, convocada el mes d'octubre de 2015, s'ha adjudicat al senyor Bartomeu Ramon Nicolau.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 155, de 24 d'octubre de 2015, s'han aprovat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal de l'IB-Salut, corresponents al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal d'Inca), de les categories següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 153, de 20 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de director/directora de Gestió d’Atenció d’Urgències 061 del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Aquesta plaça, convocada el mes de setembre de 2015, s'ha adjudicat a la senyora Aina Maria Llabrés Xamena.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 152, de 17 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es declara desert el lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’equip d’atenció primària (EAP) de la zona bàsica de salut de Platja de Palma, atès que no hi ha constància de cap sol·licitud per a l’esmentada convocatòria.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 152, de 17 d'octubre de  2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir una plaça vacant de personal estatutari de la categoria de Grup Gestió de la funció administrativa per a la Unitat de Coordinació de Serveis Concessionades pel sistema de promoció interna temporal.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en els taulers d’anuncis de l’Àrea de Salut de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 152, de 17 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut d‘Eivissa i Formentera, per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de cap de servei de l’Assessoria Jurídica de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Aquesta plaça, convocada el mes de setembre de 2015, s'ha adjudicat a la senyora Eva Ramos García.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 152, de 17 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es publica el nomenament del personal eventual de la Conselleria de Salut.

El personal eventual ocupa llocs de feina considerats de confiança o d'assessorament especial, amb caràcter temporal.

Així doncs, la senyora Núria Togores Fernández ha estat nomenada com a personal eventual per ocupar el lloc de feina d’assessora tècnica de la Conselleria de Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 152, de 17 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir una plaça temporalment descoberta de personal estatutari de la categoria de tècnic/tècnica especialista de laboratori, en règim de promoció interna temporal, a l'Hospital de Manacor.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 7 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 152, de 17 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de treball de subdirector/subdirectora d’Infermeria de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

El termini per presentar les sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 151, de 15 d'octubre de 2015, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals s’adjudiquen els llocs de feina de cap d’equip d’Admissió dels equips d’atenció primària (EAP) de diferents zones bàsiques de salut.

Les places adjudicades són les següents:

  • M. Rosa Covas Estarellas, cap d’equip d’Admissió de l’equip d’atenció primària de la zona bàsica de salut de Santa Catalina.
  • Julia Bonilla Cabrejas, cap d’equip d’Admissió de l’equip d’atenció primària de la zona bàsica de salut Casa del Mar.
  • Maria Bestard Rosselló, cap d’equip d’Admissió de l’equip d’atenció primària de la zona bàsica de salut de Santa Maria del Camí.

Igualment, en aquest mateix BOIB s'informa que s'ha declarat deserta la plaça de cap d’equip d’Admissió de l’equip d’atenció primària de la zona bàsica de salut de Migjorn i que s'ha declarat nul·la la convocatòria de la plaça de cap d’equip d’Admissió de l’equip d’atenció primària de la zona bàsica de salut de Trencadors.

Llegeix més...