Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Desestimació de la declaració de nul·litat d'un procediment sobre l'adjudicació de 4 oficines de farmàcia

Desestimació de la declaració de nul·litat d'un procediment sobre l'adjudicació de 4 oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 122, de 24 de setembre de 2016, s'ha publicat la Resolució per la qual es desestima la sol·licitud de declaració de nul·litat pel procediment de revisió d'ofici de la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, de 22 d'octubre de 2014, per la qual es convoca un concurs d'adjudicació de 4 oficines de farmàcia (Exp. SG/SJ 441/15).

Ara es desestima aquesta sol·licitud de declaració de nul·litat formulada per Cristóbal Pons Servera contra la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, de 22 d'octubre de 2014, dictada en execució parcial i provisional de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, de 23 de gener de 2014, i per la qual es convocava un concurs d'adjudicació de 4 oficines de farmàcia, perquè no hi concorren les causes de nul·litat que invoca el sol·licitant.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos, comptadors des que es notifiqui a les persones interessades, d'acord amb el que disposen les normes pertinents.

[Font: BOIB. Núm. 122. 24/09/2016]

Notícies relacionades a Infosalut
*09/02/2016 - Llista provisional de mèrits per a l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia
*04/02/2016 - Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia.
*07/08/2015 - Requeriment d'esmena de deficiències en el concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia.
*25/03/2015 - S'aprova la llista provisional d'aspirants del concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia.