Categoria: Estudis i projectes

L’ús de la tècnica de sobremostreig a la imatge per espectrometria de masses-MALDI permet definir el lipidoma a resolucions subcel·lulars

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balear (IdISBa) ha publicat un estudi que confirma que es pot arribat a una resolució sub-cel·lular si s’utilitza la tècnica anomenada sobre-mostreig (oversampling) durant els experiments de imatge per espectrometria de mases-MALDI. A aquest estudi, ha estat fonamental la col·laboració amb el Grupo de Espectroscopía y Espectrometria de Masas de la Universitat del País Basc, on també hi ha participat la Technische Universität Berlin.

Albert Maimó-Barceló, Joan Bestard-Escalas, Luzie Berthold, Daniel H. Lopez i Gwendolyn Barceló-Coblijn, investigadors de l'IdISBa i membres del Grup Lipids in Human Pathology, han publicat l'article amb el títol "Confirmation of sub-cellular resolution using oversampling imaging mass spectrometry" a la revista Analytical and Bioanalytical Chemistry.

L'ús de la tècnica sobremostreig (oversampling) amb l'objectiu de millorar la resolució lateral és una pràctica comuna dins de l'àmbit de la imatge per espectrometria de masses-MALDI (matrix-assisted laser desorption/ionization). Encara així, la seva aplicació és encara controvertida i estudis recents mostren certs canvis en la intensitat relativa dels espectres en funció de la mida del làser. En estudis anteriors on els autors varen utilitzar el sobremostreig, no només varen poder descriure el lepidoma de l'epiteli de còlon humà, una monocapa cel·lular de 20–30 μm, sinó fins i tot avaluar els canvis produïts en ella durant processos biològics complexos com la diferenciació o la malignització. Curiosament, l'anàlisi per K-means d'aquestes dades revelà la presència d'un tercer clúster a l'epiteli que coincidia anatòmicament amb la posició del nucli dels colonòcits. Tenint en compte la mida del nucli és de 9–12 μm de diàmetre i el seu lipidoma característic, es decidí comprovar si realment aquest clúster era d'origen nuclear. Per això, es compararen els espectres obtinguts de l'anàlisi directa de les seccions de colon amb els dels obtinguts de nuclis aïllats per mètodes de centrifugació diferencial. El coeficient de correlació més alt s'obtingué quan es compararen els espectres dels nuclis aïllats amb el suposat clúster de nuclis al teixit, el que demostra que s'havia identificat correctament el lipidoma nuclear a aquells experiments de MALDI-IMS fets emprant la tècnica de sobremostreig i una resolució lateral de 10 μm/píxel. A més, també fou important observar que els nivells nuclears de fosfatidilinositol 38:4 es mantenien estables al llarg de la cripta. És a dir, no reproduïen ni la disminució regular observada a l'epiteli ni l'augment regular observat a l'estroma, eliminant la possibilitat de contaminació entre píxels. En conjunt, a més de confirmar la utilitat de la tècnica de sobremostreig, aquests resultats reforcen clarament el paper fonamental que pot tenir la imatge per espectrometria de masses-MALDI en camps tan prometedors com el de l'anàlisi cèl·lula a cèl·lula (single-cell analysis).

Referència de l'article
Maimó-Barceló A, Garate J, Bestard-Escalas J, Fernández R, Berthold L, Lopez DH, et al. Confirmation of sub-cellular resolution using oversampling imaging mass spectrometry. Anal Bioanal Chem. 19 nov 2019. doi: 10.1007/s00216-019-02212-3. PubMed PMID: 31745610.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]