Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Aprovació del Projecte de decret de gestió de la prestació sanitària del Programa PADI

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Salut, ha aprovat el Projecte de decret de gestió del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) per a la prestació sanitària en salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears. Aquest Projecte de decret modifica i actualitza el Decret 87/2005 pel qual es va incloure aquesta prestació sanitària en la cartera de serveis del Servei de Salut.

Mitjançant aquest Decret s'estableix un règim que permet als professionals del sector privat obtenir una habilitació per prestar l'assistència bucodental en les condicions adequades, compatibilitzant l'agilitat del procediment amb les garanties de qualitat en la prestació del servei.

Així doncs, s'hi regulen els requisits que cal complir per obtenir l'habilitació (titulació d'odontòleg o metge especialista en estomatologia; assegurança de responsabilitat civil professional per un import de 150.000 euros; estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries, o disposar de l'equipament necessari).

Així mateix, a diferència del que passava fins ara, es permet que la persona habilitada pugui ser no exclusivament un odontòleg o un estomatòleg, sinó també una persona jurídica, la qual cosa afavoreix la concurrència i evita tota mena de tracte desigual en el dret a obtenir l'habilitació. En aquest cas, les persones jurídiques han de presentar l'escriptura pública de constitució; tenir autorització preceptiva de funcionament de la Conselleria de Salut i estar inscrites en el Registre de Centres, Establiments i Serveis Sanitaris de la Comunitat.

A més, el Projecte de decret estableix que els pares, tutors o responsables que vulguin optar pel protètic que prefereixen ho puguin sol·licitar a l'odontòleg o estomatòleg del PADI que han triat.

El Govern de les Illes Balears considera que la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia són objectius bàsics per millorar la salut dels ciutadans i per això vol aprofundir en la protecció efectiva de la salut bucodental dels infants de 6 a 15 anys configurant un sistema integral d'atenció bucodental, ja que la major part de les lesions en la dentició permanent comencen en aquest tram d'edat.

El 2015 es va oferir assistència dental a 114.007 infants nascuts entre el 2000 i el 2009 residents a les Illes Balears. D'aquests, 37.572 reberen atenció dental per mitjà del PADI.

L'assistència dental es presta a través d'un ampli quadre facultatiu de dentistes de capçalera, constituït tant per dentistes de l'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears com per dentistes privats concertats, la qual cosa facilita l'accessibilitat dels nins a les prestacions. L'any 2015 estaven inscrits en el programa 160 dentistes.

[Font: Conselleria de Salut. 16/09/2016 - BOIB. Núm. 118. 17/09/2016]

[Foto: Conselleria de Salut]