Categoria: Salut ambiental

Esborrany del Pla Director de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 162, de dia 27 de desembre de 2018 s’ha publicat l’esborrany del Pla Director de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears. És la primera vegada que s’elabora un instrument de planificació d’aquest tipus amb l’objectiu de definir el model de prevenció i gestió de residus perillosos. Els interessats disposen de quaranta-cinc dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat per a presentar-hi al·legacions.

Entre els principals objectius estratègics que es marca el Pla destaquen:

-Assolir, en el 2021, una reducció del 10 % en pes dels residus perillosos generats en el 2010 a les Illes Balears. 

 -Recollir selectivament i gestionar correctament el 100 % dels residus perillosos generats a les Illes Balears abans del 2024.

-Ampliar el servei de les deixalleries municipals.

Per a aconseguir aquests i la resta d’objectius es tracen diverses línies estratègiques en els àmbits del desenvolupament normatiu; la prevenció; el seguiment i control; la formació i educació ambiental, etc.

Precisament, un dels aspectes que aborda aquest Pla és la presència d’amiant en els edificis de les Balears. En aquest sentit, i atès que no existeix actualment cap legislació o planificació autonòmica, nacional ni internacional, que obligui la retirada d’aquest material tan perillós, el Pla posa com a límit l’any 2024 per a retirar l’amiant friable de tots els edificis i instal·lacions de titularitat pública, donant prioritat als centres educatius i de salut. Aquesta tasca l’executarà la conselleria competent en medi ambient.

Els residus perillosos de construcció que contenguin amiant es podran eliminar en els abocadors per a residus no perillosos prevists en els plans directors sectorials aprovats pels consells insulars, si compten amb l’autorització prèvia de la conselleria competent en medi ambient. Tot i així, el Pla assenyala la necessitat de disposar d’un abocador específic per a l’eliminació de residus de construcció i demolició que contenen amiant.

El Pla inclou una quarantena de mesures que impliquen gairebé totes les administracions. Així, per exemple, es preveu elaborar, juntament amb la Conselleria de Salut, un nou decret de regulació de la gestió dels residus sanitaris, actualment en tramitació.

Les deixalleries municipals, entre altres coses, hauran de preveure la recollida de materials tan diversos com pintures, dissolvents, vernissos, plaguicides o àcids i els recipients que els hagin contingut.

El Pla fa una aposta decidida per un reforç en les activitats d’inspecció, control i vigilància i en la formació ambiental, en l’àmbit educatiu, entre d’altres.

Els residus perillosos mes habituals son:

  • Piles, acumuladors o bateries.
  • Fluorescents i bombetes de baix consum.
  • Medicaments.
  • Filtres d'aire condicionat.
  • Pedaços impregnats amb productes tòxics.
  • Tòners i cartutxos d'impressió.
  • Netejadors, productes fitosanitaris, pintures, dissolvents, vernissos i els seus envasos, etc.

[Fonts: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 29/12/2018 - BOIB. Núm. 162. 27/12/2018]

[Foto: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca]