Categories: Ajudes, Gestió de la investigació

Convocatòria de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 341, de dia 31 de desembre de 2020, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de l'ISCIII, per la qual s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021 mitjançant tramitació anticipada de concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut (AES) 2017-2020.

Bases reguladores

A l’Ordre CNU/354/2019, de 22 de març, s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'AES 2017-2020.

Objecte

 • Formació de Doctors en el camp de la Biomedicina i les Ciències de la Salut, d'Especialistes en Ciències de la Salut amb Formació Sanitària Especialitzada en Recerca Biomèdica, Clínica i Traslacional i de personal tècnic i de gestors d'I+D+I en el camp de la Recerca Biomèdica.
 • Contractació de Doctors i la incorporació als centres assistencials del SNS de personal facultatiu amb experiència Investigadora d'Especialistes amb Formació Sanitària Especialitzada, titulats universitaris i un altre personal tècnic de suport a la Recerca en l'SNS, incloses les activitats de gestió d'I+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut.
 • Mobilitat dels Investigadors.
 • Desenvolupament de projectes de Recerca en Salut, que afavoreixin la transferència de coneixement al SNS, que potenciïn la internacionalització dels grups de Recerca espanyols i per a fomentar la recerca clínica independent, etc.

Beneficiaris, a destacar, entre d’altres

-Les persones físiques que estiguin en possessió d'alguna de les següents titulacions: Títol de Llicenciatura, Enginyeria, Grau, Enginyeria Tècnica o Diplomatura, preferentment en Ciències de la Salut, Econòmiques, Dret i Biblioteconomia i Documentació.

-Les persones jurídiques, sempre que realitzin o gestionin activitats d'I+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut:

 • Els instituts de recerca sanitària acreditats per ordre ministerial.
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial o sense ella: Hospitals, centres d'atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors i unitats de l'Administració sanitària.
 • Les entitats i institucions sanitàries privades sense ànim de lucre vinculades o concertades al SNS.

Quantia

La quantia màxima destinada a les ajudes ascendeix a 134.453.674,46 euros.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de generació i presentació de les sol·licituds i de la restant documentació necessària en cada cas serà el següent (en tots els casos tant el dia d'inici com el de finalització estan inclosos en el termini de presentació de sol·licituds):

a) Actuacions objecte d'ajuda dels Subprogrames Estatals de Formació, Incorporació i Mobilitat.

 • 1r Contractes PFIS: 24 de febrer al 16 de març de 2021
 • 2n Contractes i-PFIS: 24 de febrer al 16 de març de 2021
 • 3r Ajudes de formació en gestió de la recerca en salut (FGIN): 3 de febrer al 18 de febrer de 2021
 • 4t Contractes Riu Hortega: 4 de febrer al 25 de febrer de 2021
 • 5è Contractes de gestió en recerca en salut en els IIS: 3 de febrer al 23 de febrer de 2021
 • 6è Contractes Miguel Servet: 4 de febrer al 25 de febrer de 2021
 • 7è Contractes Miguel Servet tipus II: 4 de febrer al 25 de febrer de 2021
 • 8è Contractes Sara Borrell: 10 de febrer al 3 de març de 2021
 • 9è Contractes Juan Rodés: 11 de febrer al 3 de març de 2021
 • 10è Contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora en el Sistema Nacional de Salut: 4 de febrer al 24 de febrer de 2021
 • 11è Contractes de personal tècnic bioinformàtic de suport a la recerca en els IIS: 2 de febrer al 24 de febrer de 2021
 • 12è Ajudes per a la mobilitat del personal investigador (Modalitat M-BAE): 3 de febrer al 24 de febrer de 2021
 • 13è Ajudes per a la mobilitat del personal investigador (Modalitat M-AES): 3 de febrer al 24 de febrer de 2021

b) Actuacions objecte d'ajuda del Subprograma Estatal de Generació de Coneixement.

 • 1r Projectes de recerca en salut (Modalitat Projectes de recerca en salut): 2 de febrer al 23 de febrer de 2021
 • 2n Projectes de recerca en salut (Modalitat Projectes de desenvolupament tecnològic en salut): 9 de febrer al 2 de març de 2021
 • 3r Projectes de Programació Conjunta Internacional per a les convocatòries trasnacionales: Activi and Assisted Living Programme (AAL) i ERA-Net cofund on Aquatic Pollutants (Aquatic pollutants): 5 de març a 26 de març de 2021
 • 4t Projectes de Programació Conjunta Internacional per a les convocatòries trasnacionales: ERA-Net cofund on Traslational Cancer Research (Transcan), ERA-Net cofund in Personalized Medicine (ERAPerMed), Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI AMR), Collaborative Research in Computational Neuroscience (CRCNS), The Network of European Funding for Neuroscience Research (NEURON), ERA-Net for the Future and Emerging Technologies Flagships (FLAG-ERA), ERA-Net Cofund to support the Joint Programming in Neurodegenerative Diseases (JPco-fuND-2), European Joint Program cofund on Rare Diseases (EJP RD), Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for Healthy Life" (JPI HDHL), European Network for translational collaborative RTD projects on Nanomedicine (EuroNanoMed), i Interest Group of the European Union and Community of Latin American and Caribbean countries (EU-CELAC IG): 18 d'octubre al 12 de novembre de 2021
 • 5è Projectes de Recerca Clínica Independent: 2 de març al 23 de març de 2021

c) Actuacions objecte d'ajuda del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional.

 • 1r Xarxes de Recerca Cooperativa Orientada a Resultats en salut: 6 d'abril al 27 d'abril de 2021
 • 2n Incorporació d'una nova àrea temàtica i nous grups a CIBER: 6 d'abril al 27 d'abril de 2021

El termini per a la generació i presentació de les sol·licituds mitjançant l'aplicació informàtica finalitzarà a les 15.00 hores, hora peninsular, del dia de finalització indicat.

[Font: BOE. Núm. 341. 31/12/2020]

[Foto: nihgov / Investigación / CC-by-sa-3.0 de]