Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Nova resolució de mesures específiques per a les illes de Mallorca i Eivissa

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Atesa l’evolució de les dades epidemiològiques, la Conselleria de Salut i Consum dicta una nova resolució sobre la pandèmia que estableix mesures específiques per a les illes de Mallorca i Eivissa, i flexibilitza les limitacions a Formentera.

Amb dades del dia 20 d’octubre, en el conjunt de les Illes Balears la incidència acumulada a 14 dies és de 152 casos per 100.000 habitants i la taxa de positivitat és del 4,93 %, uns dels millors indicadors epidemiològics de tot l’Estat. Ara bé, tot i la millora evident observada des del mes d’agost, tant la incidència com la taxa de positivitat continuen per sobre dels llindars que l’European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) estableix per definir un territori en situació de risc (60 casos per 100.000 habitants en 14 dies, i una taxa del 3 %).

Per aquest motiu, es considera adequat prorrogar les mesures generals temporals que preveu la resolució de 25 de setembre de la consellera de Salut i Consum que restringeixen les activitats que presenten un risc més alt de contagi per a la població o que afecten poblacions especialment vulnerables, així com també la resta de mesures del Pla sotmeses a temporalitat.

D’altra banda, les dades mostren que la situació epidemiològica és diferent en cada illa. En data de 20 d’octubre, l’illa més afectada és Eivissa, amb una IA14 de 168 casos per 100.000 habitants i una taxa de positivitat del 7,24 %; la segueix de prop l’illa de Mallorca, amb una IA14 de 147 i una taxa de positivitat del 4,88 %, mentre que Menorca i Formentera presenten indicadors més bons, amb unes IA14 de 102 i 8 casos per 100.000 habitants i taxes de positivitat del 4,07 % i 0,72 %, respectivament.

A Eivissa, malgrat que s’ha observat una millora innegable en els indicadors des de principis de setembre, moment en què l’IA14 es va acostar als 450 casos per 100.000 habitants, aquesta incidència no ha aconseguit arribar en cap moment a una IA de 150 o inferior, i és l’illa que presenta, també, una taxa de positivitat més elevada, clarament per sobre de les recomanacions establertes per els organismes de referència. A més, i atesa una situació especialment complexa, la ciutat d’Eivissa resta sotmesa a restriccions especials des del dia 18 de setembre.

Pel que fa a Mallorca, l’evolució manifestament positiva fins al dia 9 d’octubre s’ha vist revertida en els darrers 10 dies, durant els quals la incidència ha anat augmentant discretament de manera constant, fins a assolir en aquest període un increment del 19 % en l’IA14, que arriba als 147 casos per 100.000 habitants, i s’observa, a més, una dispersió geogràfica elevada dels focus de contagis.

Les dades actuals a les illes d’Eivissa i Mallorca, juntament amb l’evolució que han mostrat durant els darrers quinze dies, i la situació epidemiològica del risc elevat que s’observa tant a la resta de l’Estat espanyol com del continent europeu evidencien la necessitat d’establir mesures restrictives que contribueixin a disminuir la taxa de transmissió de la COVID-19 en aquests territoris en una situació de risc fins a nivells que es puguin considerar sanitàriament segurs, per intentar evitar una situació de rebrot que pugui arribar a col·lapsar els sistemes sanitaris.

En sentit oposat, la situació és especialment favorable a Formentera, ja que en els darrers 20 dies només s’ha registrat un sol cas, i ha passat d’una incidència a 14 dies de 100 casos per 100.000 habitants el dia 1 d’octubre a la incidència actual de 8 casos, i se situa així per sota dels llindars de l’ECDC.

Així doncs, es considera oportú flexibilitzar determinades mesures a Formentera, especialment les que duen implícit un grau de risc menor de contagi, pel fet que permeten mantenir la distància de seguretat i/o l’ús de mascareta, així com les activitats que es duen a terme a l’aire lliure, de manera anàloga al procés de flexibilització que s’ha efectuat a l’illa de Menorca de prèviament a través de les resolucions de la consellera de Salut i Consum de 25 de setembre i 9 d’octubre de 2020.

Limitacions per al conjunt de les Illes Balears

Amb caràcter general per al conjunt de les illes es prorroga la resolució de 9 d’octubre, si bé s’inclouen modificacions en la regulació de les visites als centres de serveis socials de tipus residencial o habitatge supervisat, per tal de permetre,independentment de la situació sanitària del centre i per raons humanitàries, l’acompanyament dels residents en situació de fragilitat especial.

Limitacions a Mallorca i Eivissa

A més, a Mallorca i Eivissa s’ha optat per incloure diverses limitacions, entre les quals destaquen les que es resumeixen tot seguit:

Àmbit social i familiar

 • S’ha de reduir a 6 el màxim de persones en les trobades socials i familiars, llevat del cas de persones convivents, en què no s’aplica aquesta limitació.
 • L’aforament màxim per a celebracions nupcials i altres celebracions oficials similars (comunions, batejos, etc.) és de 25 persones a l’interior i 50 a l’exterior.
 • L’aforament màxim dels llocs de culte és del 30 % i es recomana no cantar.
 • Així mateix, es recomana no fer celebracions socials en l’àmbit laboral, especialment si van acompanyades del consum d’aliments i/o begudes. En tot cas, si es fan, queden sotmeses al límit màxim de 6 persones.

Activitat de restauració i comercial

 • Queda prohibit l’ús de les barres en tots els establiments de restauració. El nombre màxim de persones per taula és de 6.
 • L’aforament dels espais comuns dels centres comercials es redueix al 50 % i en els establiments comercials es prohibeix la venda d’alcohol a partir de les 22.00 hores.
 • És obligatori que figuri l’aforament màxim del local en nombre de persones a l’entrada dels establiments comercials i de restauració.

Activitat esportiva

Es redueix al 30 % l’aforament màxim en les sales de musculació, les sales per a activitats dirigides de les instal·lacions esportives i dels vestidors de les instal·lacions esportives. Les activitats grupals dirigides en aquests espais tancats no poden superar les 15 persones.

Flexibilitzacions a Formentera

Pel que fa a Formentera, la flexibilització de mesures afecta diversos àmbits i activitats que se sintetitzen a continuació:

Àmbit social i familiar

 • Les activitats o esdeveniments de caràcter familiar o social que es duguin a terme a la via pública, espais d’ús públic o espais privats es limiten a grups d’un màxim de 10 persones en espais tancats i de 20 persones en espais a l’aire lliure.

Parcs infantils

 • Els parcs infantils o espais d’ús públic a l’aire lliure similars poden estar oberts al públic.

Locals d’oci infantil

 • Es permet la reobertura al públic dels locals d’oci infantil, amb una capacitat màxima del 50 %. En els esdeveniments programats s’ha de respectar el principi de grups estables o bombolla i els infants de 6 anys en endavant han de dur mascareta protectora.

Activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil

 • Les activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil que recull el Decret del mes de juliol de 2018, es poden dur a terme en grups estables de fins a 20 participants en espais a l’aire lliure, i 10 participants en espais tancats.

Casals de joves i punts d’informació jove municipals

 • Les activitats i accions dirigides per monitors i/o dinamitzadors juvenils en els casals de joves i punts d’informació jove municipals es poden dur a terme en grups de 10 persones en espais tancats i de 20 persones a l’aire lliure.

Esdeveniments esportius

 • Els esdeveniments esportius poden utilitzar un 75 % de l’aforament de la instal·lació esportiva per al públic, fins a un màxim de 1.000 persones.
 • La distribució del públic ha de procurar la distància màxima entre persones, tot i afavorir l’agrupació de persones convivents. Els espectadors han de dur mascareta protectora. No es permet ni menjar ni beure en les instal·lacions tancades. En el cas que es permeti el consum d’aliments i/o begudes en instal·lacions a l’aire lliure, els espectadors han de dur la mascareta protectora en tot moment, excepte en el moment precís de la consumició.

Esdeveniments culturals

 • Els teatres, auditoris i espais similars poden dur a terme la seva activitat si no superen el 75 % de la capacitat permesa en cada sala. Els cinemes i circs de carpa i espais similars, en els quals es permet menjar o beure, poden dur a terme la seva activitat però sense superar el 45 % de la capacitat permesa en cada sala.
 • Altres recintes, locals i establiments destinats a esdeveniments públics i activitats recreatives poden desenvolupar la seva activitat sempre que el públic romangui assegut i que no se superi el 75 % de l’aforament permès, amb un límit de 300 persones en espais tancats i de 1.000 persones a l’aire lliure.

Activitat de restauració

 • Les terrasses d’establiments que exerceixen l’activitat de restaurant o de bar cafeteria poden obrir al públic amb el límit del 75 % de l’aforament sempre que es pugui assegurar que la disposició de les taules permet el manteniment de la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig. A l’efecte d’aquesta regulació, es considera terrassa a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

Mercats ambulants

 • Els mercats ambulants poden incrementar l’ocupació fins al 75 % dels llocs habituals o autoritzats en els que en tenguin més de 21, i prioritzar en tot cas les parades de productes d’alimentació. En el cas de tenir autoritzades o de manera habitual fins a 20 parades, es permet l’activitat simultània de la totalitat, sempre respectant la distància efectiva de seguretat entre les parades.

Activitats dels clubs de gent gran

 • Es permet la reobertura dels clubs de gent gran per a la realització d’activitats dirigides. Per poder reprendre les activitats, les associacions han de disposar d’un pla de contingència que doni resposta a les situacions més freqüents previsibles en relació amb la COVID-19. Aquest pla, l’ha d’elaborar el consell insular de manera conjunta amb les persones responsables de les associacions.
 • L’aforament màxim dels establiments o instal·lacions és d’un 50 %. Les activitats s’han de fer en grups estables d’un màxim de 10 persones en espais tancats i de 20 persones a l’aire lliure.

Entrada en vigor de les mesures

Les mesures que conté la resolució tendran efectes a partir de la publicació en el BOIB, excepte les limitacions dels aforaments per a celebracions nupcials i altres celebracions oficials, que produiran efectes a partir del dia 1 de novembre.

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 22/10/2020 - BOIB. Núm 182. 24/10/2020]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19