Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

El Govern manté les mesures per fer front a la COVID-19 a residències i estableix recomanacions a esdeveniments culturals i esportius

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 9 de juliol de 2021 (i modificat el 20 de juliol i el 2 i 23 d’agost), per adaptar-lo a la Interlocutòria dictada per la Sala de Vacances 2021 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) que ratifica diverses mesures de l’Acord de 23 d’agost i en denega d’altres.

Concretament, la interlocutòria autoritza, durant un mes, gairebé totes les mesures excepcionals relacionades amb el règim de visites i sortides en els serveis socials de tipus residencial, habitatges supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat, i denega altres mesures relacionades amb la prevenció i el control de la malaltia en esdeveniments esportius, culturals i en celebracions diverses.

Les mesures que inclou el Pla, llevat de les autoritzades per la Sala, han de vigir des que es publiqui en el BOIB fins al 8 de setembre.

Residències: visites, sortides i proves diagnòstiques a professionals no vacunats

Així doncs, pel que fa a les condicions per a les visites i sortides en els serveis socials de tipus residencial, habitatges supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat, es mantindran les mesures següents:

 • Només poden fer visites en els serveis socials de tipus residencial per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat, així com les persones majors de 12 anys que acreditin documentalment que han rebut la pauta completa de vacunació, que han superat la COVID-19 dins dels sis mesos precedents o bé que s'han sotmès a una prova PCR amb resultat negatiu dins de les 72 hores anteriors a la visita o un test ràpid d'antígens amb el mateix resultat dins de les 48 hores anteriors. Pel que fa a les visites de persones menors de 12 anys, si no acrediten el compliment d'algun dels requisits anteriors, es recomana que es controli especialment el compliment de les mesures de precaució i prevenció del contagi pel que fa a distàncies de seguretat, ús de mascareta i ventilació dels espais de visita.
 • En les sortides de centre, el resident o el seu tutor legal, familiar o referent de l’entorn afectiu que es faci càrrec de la cura de la persona ha de signar una declaració responsable amb el compromís de complir les mesures sanitàries vigents durant tot el temps que duri la sortida i que només es relacionarà amb persones que, si són majors de 12 anys, puguin acreditar documentalment que han rebut la pauta completa de vacunació, o bé que han superat la COVID-19 dins dels sis mesos precedents o que s'han sotmès a una prova PCR amb resultat negatiu dins de les 72 hores anteriors o un test ràpid d'antígens amb el mateix resultat dins de les 48 hores anteriors. Pel que fa als contactes amb menors de 12 anys, si no acrediten el compliment d’algun d’aquests requisits, es recomana que es controli especialment el compliment de les mesures de precaució i prevenció del contagi pel que fa a distàncies de seguretat, ús de mascareta i ventilació dels espais on es produeixi el contacte.

Quant a la realització de proves de detecció del SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial de gent gran i amb discapacitat, s’ha de fer una prova de diagnòstic d’infecció activa (PDIA) de detecció del SARS-CoV-2 obligatòria en els casos següents:

 • Usuaris de nou ingrés en els centres residencials. Sempre que sigui possible, la prova s’ha de fer amb una antelació màxima de 72 hores a l’ingrés.
 • Treballadors de nova incorporació o que s’incorporen d’un període de permís o vacances, independentment de l’estat de vacunació. Sempre que sigui possible, la prova s’ha de fer amb una antelació màxima de 72 hores a la incorporació laboral.
 • Treballadors no vacunats en centres residencials. Aquestes proves han de ser tres setmanals, dues de les quals han de ser tipus PCR.

Les persones (usuaris i treballadors) que hagin passat la infecció per COVID-19 estan exemptes de la realització d’aquestes proves de cribratge preventiu durant els 90 dies següents a la diagnosi d’infecció.

Tot i que el TSJIB no ha autoritzat la resta de mesures de l’Acord de 23 d’agost, relatives als esdeveniments esportius i culturals i a celebracions diverses —com ara noces, batejos o comunions—, el Govern de les Illes Balears ha considerat oportú incloure-les com a recomanacions atès que poden tenir una repercussió positiva per prevenir i contenir la COVID-19.

Concretament, en tots aquests casos es recomana que els assistents hagin rebut la pauta completa de vacunació, o bé que hagin superat la COVID-19 dins dels 6 mesos precedents o, en darrera instància, que s’hagin sotmès a una prova PCR amb resultat negatiu dins les 72 hores anteriors o un test ràpid d’antígens amb el mateix resultat dins les 48 hores anteriors a l’esdeveniment.

Es recomana als organitzadors que designin una persona com a responsable COVID de l’esdeveniment, perquè pugui posar a disposició dels assistents la informació oportuna en matèria de normativa i mesures de seguretat aplicables, com també que reculli les dades de contacte que voluntàriament li facilitin els assistents per garantir una traçabilitat adequada d’eventuals brots.

Noces i altres celebracions

Es poden fer cerimònies i celebracions nupcials, batejos, comunions i altres celebracions similars en tota classe d’instal·lacions o espais, públics o privats, tant a l’aire lliure com en espais tancats, amb l’assistència d’un màxim de 100 persones en espais tancats i de 200 persones en espais oberts amb les condicions següents:

 • Que hi hagi un màxim de 8 persones per taula en els espais tancats i un màxim de 12 persones per taula en els espais exteriors.
 • Que el consum de begudes i aliments es faci sempre a la taula.
 • No es pot excedir en cap cas el 50% de la capacitat màxima de l’establiment.
 • Les persones que facin ús de la pista de ball han de dur mascareta i respectar la distància mínima de seguretat d’1,5 metres.

Esdeveniments esportius

A partir del dia 1 de setembre es poden dur a terme esdeveniments esportius de 3.000 persones participants, sempre que la situació sanitària ho permeti. En cas que la previsió de participació superi les 3.000 persones, es requereix l’autorització prèvia de la Direcció General d’Esports sota els criteris de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum.

Es poden dur a terme competicions esportives i entrenaments amb la presència de persones amb l’assistència d’un màxim de 500 persones en instal·lacions cobertes i d’un màxim de 2.500 persones en instal·lacions descobertes, en ambdós casos amb un 50% de la cabuda màxima.

Es pot superar el nombre de persones permeses fins a un màxim de 1.000 persones en instal·lacions cobertes i d’un màxim de 5.000 persones en instal·lacions descobertes, sempre que es compti amb una autorització prèvia de la Direcció General d’Esports sota els criteris de la Direcció General de Salut Pública i Participació, si bé no es pot superar en cap cas el 50% de la capacitat màxima de la instal·lació.

Esdeveniments culturals

Es poden dur a terme esdeveniments i activitats a cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais assimilats, així com a recintes a l’aire lliure i a altres locals i establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives, amb l’assistència d’un màxim de 500 persones en espais tancats i d’un màxim de 2.500 persones en espais a l’aire lliure, en ambdós casos amb un 75% de la cabuda màxima (un 50% de cabuda màxima en el cas dels espais assimilats). Malgrat això, es pot fer servir el 100% de la cabuda de l’espai si els assistents no excedeixen de 300.

Es pot superar el nombre de persones permeses fins a un màxim de 1.000 persones en espais tancats i d’un màxim de 5.000 persones en espais a l’aire lliure, sempre que es compti amb una autorització prèvia de la direcció general competent, si bé no es pot superar en cap cas el 75% de la capacitat màxima de la instal·lació en els cinemes, teatres, auditoris i circs de carpa, ni el 50% en els espais assimilats.

El 25% o 50% dels seients no ocupables han d’estar repartits per totes les zones del recinte i en cap cas en una sola zona.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 27/08/2021]

[Foto: Jorge Franganillo / Impact of the COVID 19 pandemic on cinema / CC BYND 2.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19