En el BOIB núm. 53, de 28 d'abril de 2016, s'ha publicat la citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 89/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució de 22 de gener de 2016 de denegació de la suspensió de l'execució de la Resolució de 25 de novembre de 2015 de la convocatòria del concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Les persones interessades en aquest expedient contenciós administratiu es poden presentar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 9 dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta citació en el BOIB.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears ha publicat al seu web una nota informativa de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), en la qual alerta sobre la venda de medicaments a través de webs i aplicacions per al mòbil (Apps), que no s'ajusten a la legislació vigent.

L'Agència ha actuat davant diverses denúncies de venda il·legal de medicaments en aquestes plataformes. Aquests fàrmacs es venen sense garanties sanitàries, implicant un greu risc per a la salut ciutadana.

La normativa espanyola estableix que la custòdia, conservació i dispensació de medicaments als ciutadans correspondrà, en exclusiva, a les oficines de farmàcia, als serveis de farmàcia dels hospitals, dels centres de salut i de les estructures d'atenció primària del Sistema Nacional de Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 45, de 9 d'abril de 2016, s'ha publicat la citació a termini per a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 67/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la desestimació del recurs d'alçada presentat contra la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, de 20 de maig de 2015, per la qual s'aprova el catàleg farmacèutic de les Illes Balears.

Se citen les persones interessades en aquests expedients contenciosos administratius perquè es puguin personar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 9 dies, comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 17, de 4 de febrer de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual s'aprova la llista provisional de mèrits del concurs per a l'adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem.

Els aspirants del concurs disposen d'un termini de quinze 15 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicitat en el BOIB aquesta Resolució, perquè puguin presentar les reclamacions o les al·legacions a aquesta llista provisional.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 15, de 30 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l'adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem, d'acord amb la Resolució de 22 d'octubre de 2014.

El mes d'octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23/10/2014) es va convocar el concurs de mèrits per a l'adjudicació de les oficines de farmàcia esmentades i el mes de març de 2015 es va aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

Ara s'aprovan les llistes definitives dels aspirants.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 15, de 30 de gener de 2016, s'ha publicat la citació a termini de les persones interessades en els recursos d'alçada interposats contra la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

En el mes de novembre de 2015 es va convocar un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia i, posteriorment, es van tramitar uns recursos d'alçada contra aquesta Resolució.

Per tot això, se citen les persones interessades en l'expedient de concurs per a l'adjudicació d'oficines de farmàcia vacants perquè, en el termini de 10 dies, comptadors des de l'endemà d'aquesta publicació, formulin les al·legacions que considerin oportunes.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 174, de 26 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

A l'article 17 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears, modificada per la Llei 1/2015, de 19 de febrer, s'estableixen els procediments per poder obrir una nova oficina de farmàcia.

Poden participar en el concurs de mèrits totes les persones que en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds tenguin la titulació de llicenciat o graduat en Farmàcia, i que compleixin els requisits establerts, segons la normativa vigent.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 116, de dia 1 d'agost de 2015, s'ha publicat un Requeriment d’esmena de deficiències de les sol·licituds presentades en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem.

Una vegada publicada la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits, la comissió de valoració ha revisat els mèrits que han aportat totes les persones admeses provisionalment en el concurs i, d’acord amb el que preveuen les bases i els criteris adoptats per la comissió, ara es publica la relació de participants i deficiències que s’han d’esmenar (Annex I) i la relació de participants i documentació de mèrits que s’han d’esmenar (Annex II).

Llegeix més...

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha posat en funcionament el web www.distafarma.aemps.es que permet la venda de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica, a través d'Internet. Aquest sistema s'ha implantat a tota Europa a partir de dia 1 de juliol de 2015.

La Directiva Europea enfront dels llocs web il·legals i medicaments falsificats va regular els requisits de venda l'any 2011 mitjançant la creació d'un logotip comú, per identificar els llocs web de la Unió Europea sobre venda legal de medicaments d'ús humà sense recepta, oferint a la ciutadania garanties de seguretat, qualitat i eficàcia. El 2014, la Comissió Europea va definir les característiques d'aquest logotip al web de les farmàcies, amb la bandera corresponent de cada país.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 86, de 9 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, per la qual s'aprova el catàleg farmacèutic de les Illes Balears.

El mes de febrer de 2015 es va aprovar la planta farmacèutica, que organitza la divisió territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per ubicar les oficines farmacèutiques.

El catàleg farmacèutic s'ha d'elaborar cada quatre anys i ha d'incloure les oficines de farmàcia existents i les que hi pugui haver dins cada zona farmacèutica o unitat territorial menor. També ha d'incloure les farmacioles farmacèutiques.

Llegeix més...