En el BOIB núm. 45, de 31 de març de 2015, s'ha publicat la Resolució del conseller de Salut d'aprovació del contingut de la revisió de la carta de serveis del Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris i del Servei d'Ordenació Farmacèutica de la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia.   

En el mes de febrer d'aquest any es varen dur a terme les accions següents:

  • La finalització de la revisió de la carta de serveis.
  • L'emissió d'un informe favorable sobre la validació i l'aprovació de la carta de serveis.
Llegeix més...

En el BOIB núm. 38, de 19 de març de 2015, s'ha publicat l'Acord de la comissió de valoració, de 4 de març de 2015, pel qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l'adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem.

El mes d'octubre es va publicar la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, que es va dictar en execució de la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per la qual es realitza la convocatòria d'adjudicació de les  oficines de farmàcia.

Posteriorment, va sortir publicat el requeriment d'esmena sobre les deficiències en les sol·licituds presentades.

Llegeix més...

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, acompanyat del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, César Vicente, ha presentat en roda de premsa la proposta del catàleg farmacèutic de les Illes Balears, que recull les oficines de farmàcia existents en aquest moment i les noves que tenen cabuda a les Balears tenint en compte els nous criteris d'ordenació farmacèutica que marca la Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears, aprovada recentment.

Segons el procediment establert, una vegada aprovada la planta farmacèutica de les Illes Balears, que es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el 6 de febrer de 2015, la passa següent per a l'obertura de noves oficines de farmàcia és l'aprovació del catàleg en el qual es determina l'oferta total d'oficines de farmàcia (ja existents o vacants) que correspon a cada zona o unitat territorial farmacèutica.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 28, de 25 de febrer de 2015, s'ha publicat la correcció d'errors observats a l'edicte 3120 de publicació de la Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears.

La Llei 1/2015 es va publicar en el BOIB de dia 4 de febrer de 2015.

S'ha detectat un error en la inserció de la versió castellana de l'edicte 3120 de publicació d'aquesta Llei, raó per la qual d'acord amb l'article 19.2 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, es publica íntegrament la versió castellana de l'aquesta Llei.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 27, de 24 de febrer de 2015, s'ha publicat la Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual s'aprova la modificació de l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears.

La reglamentació europea sobre l'ordenació farmacèutica és escassa i l'espanyola se basa en el prototipus mediterrani de farmàcia. L'ordenació de les oficines de farmàcia s'ha de dur a terme per les administracions sanitàries que estableixen els catàlegs i plantes farmacèutiques, i també les distàncies mínimes per a la distribució d'oficines de farmàcia.

Hi ha indicadors que ens informen de la necessitat d'efectuar reformes en el sistema legal de planificació farmacèutica i la necessitat de revisar les oficines de farmàcia autoritzades per tal de convocar nous concursos.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 22, de 14 de febrer de 2015, s'ha publicat la Resolució del conseller de Salut, de 6 de febrer de 2015, per la qual s'aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.

En el mes de novembre de 2014 es va modificar, mitjançant un Decret llei, l'ordenació farmacèutica de les Balears. En un dels seus articles s'estableix que el conseller competent ha d'aprovar la planta farmacèutica, prèvia audència al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears i als municipis corresponents a través de les associacions que els representen. També és necessari un informe justificatiu del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia.

Per elaborar la planta, cal considerar la delimitació territorial i el municipi com a entitat territorial menor.

Llegeix més...

En el BOE núm. 35, de 5 de febrer de 2015, s'ha publicat el Decret-llei 1/2014, de 14 de novembre, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears.

La normativa europea sobre l'ordenació farmacèutica és escassa i l'espanyola, Llei 7/1998, de 12 de novembre, atén el model mediterrani de farmàcia, comportant un sistema basat en la intervenció administrativa, tant a nivell d'ordenació i planificació de l'activitat farmacèutica com en la instauració dels procediments de preus autoritzats.

D'aquesta forma, el sistema de configuració de la planta farmacèutica s'ha basat en el mòdul poblacional, la qual cosa comporta excessives concentracions de farmàcies. Balears compta amb un total de 436 oficines de farmàcia obertes al públic. A més, tot això s'ha vist aguditzat per les contínues reformes normatives sobre racionalització, finançament i reducció de la despesa farmacèutica.

Llegeix més...

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat el Decret llei pel qual s'actualitza l'ordenació farmacèutica a les Illes Balears. Aquest Decret llei duu a terme una reforma profunda de la Llei 7/1998 d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears, que havia estat objecte de modificacions parcials i que havia de menester una revisió general, ateses les deficiències que presentava setze anys després d'haver-la publicada. El Decret actualitza aquesta Llei i l'adapta a les noves necessitats dels ciutadans.

El nou text legislatiu adequa la Llei a les necessitats actuals que demanda l'assistència farmacèutica. Entre d'altres, establir un catàleg de farmàcies per garantir una cobertura adequada de dispensació farmacèutica en tot el territori; actualitzar el sistema de còmput poblacional d'acord amb els registres poblacionals actuals; regular la revisió de la planta farmacèutica d'ofici, o modificar els criteris dels concursos d'oficines de farmàcia per tal d'evitar que es comercialitzi amb les farmàcies.

Llegeix més...

El Consell de Ministres va aprovar el 21 de març de 2014 el Reial Decret pel qual es Regula el Sistema de Preus de Referència i d'Agrupacions Homogènies de Medicaments en el Sistema Nacional de Salut, i Determinats Sistemes d'Informació en matèria de Finançament i Preus dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Entre les modificacions introduïdes destaquen les següents:

  • Es podran crear nous conjunts de medicaments en complir deu anys de la seva autorització en un país membre de la Unió Europea, malgrat no comptar amb un genèric.
  • Es plasma la necessitat de comercialització efectiva dels conjunts.
Llegeix més...

En el Diari Oficial de la Unió Europea es publiquen les directrius de 8 de març, sobre pràctiques correctes de distribució de medicaments per a ús humà, basades en la Directiva 2001/83/CE del Parlament Europeu i del Consell. A través d'aquestes s'estableixen eines per ajudar als distribuïdors majoristes a realitzar les seves activitats i s'evita l'entrada de medicaments falsificats en la cadena de subministrament legal. El seu compliment garantirà el control de la cadena de distribució i mantindrà la qualitat i la integritat dels medicaments.

La distribució a l'engròs de medicaments és una activitat important en la gestió integrada de la cadena de subministrament. Qualsevol persona que actuï com a distribuïdor majorista ha de ser titular d'una autorització de distribució a l'engròs.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.