En el BOIB núm. 15, de 30 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l'adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem, d'acord amb la Resolució de 22 d'octubre de 2014.

El mes d'octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23/10/2014) es va convocar el concurs de mèrits per a l'adjudicació de les oficines de farmàcia esmentades i el mes de març de 2015 es va aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

Ara s'aprovan les llistes definitives dels aspirants.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 15, de 30 de gener de 2016, s'ha publicat la citació a termini de les persones interessades en els recursos d'alçada interposats contra la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

En el mes de novembre de 2015 es va convocar un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia i, posteriorment, es van tramitar uns recursos d'alçada contra aquesta Resolució.

Per tot això, se citen les persones interessades en l'expedient de concurs per a l'adjudicació d'oficines de farmàcia vacants perquè, en el termini de 10 dies, comptadors des de l'endemà d'aquesta publicació, formulin les al·legacions que considerin oportunes.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 174, de 26 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

A l'article 17 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears, modificada per la Llei 1/2015, de 19 de febrer, s'estableixen els procediments per poder obrir una nova oficina de farmàcia.

Poden participar en el concurs de mèrits totes les persones que en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds tenguin la titulació de llicenciat o graduat en Farmàcia, i que compleixin els requisits establerts, segons la normativa vigent.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 116, de dia 1 d'agost de 2015, s'ha publicat un Requeriment d’esmena de deficiències de les sol·licituds presentades en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem.

Una vegada publicada la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits, la comissió de valoració ha revisat els mèrits que han aportat totes les persones admeses provisionalment en el concurs i, d’acord amb el que preveuen les bases i els criteris adoptats per la comissió, ara es publica la relació de participants i deficiències que s’han d’esmenar (Annex I) i la relació de participants i documentació de mèrits que s’han d’esmenar (Annex II).

Llegeix més...

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha posat en funcionament el web www.distafarma.aemps.es que permet la venda de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica, a través d'Internet. Aquest sistema s'ha implantat a tota Europa a partir de dia 1 de juliol de 2015.

La Directiva Europea enfront dels llocs web il·legals i medicaments falsificats va regular els requisits de venda l'any 2011 mitjançant la creació d'un logotip comú, per identificar els llocs web de la Unió Europea sobre venda legal de medicaments d'ús humà sense recepta, oferint a la ciutadania garanties de seguretat, qualitat i eficàcia. El 2014, la Comissió Europea va definir les característiques d'aquest logotip al web de les farmàcies, amb la bandera corresponent de cada país.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 86, de 9 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, per la qual s'aprova el catàleg farmacèutic de les Illes Balears.

El mes de febrer de 2015 es va aprovar la planta farmacèutica, que organitza la divisió territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per ubicar les oficines farmacèutiques.

El catàleg farmacèutic s'ha d'elaborar cada quatre anys i ha d'incloure les oficines de farmàcia existents i les que hi pugui haver dins cada zona farmacèutica o unitat territorial menor. També ha d'incloure les farmacioles farmacèutiques.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 81, de 30 de maig de 2015, s'han publicat les resolucions del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, per les quals se cita a termini les persones interessades en els dos recursos contenciosos administratius següents:

El mes de febrer d'aquest any la Conselleria de Salut va aprovar mitjançant resolució la planta farmacèutica de les Illes Balears. Posteriorment, diverses persones interposaren un recurs contenciós administratiu a l'esmentada resolució.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 70, de 9 de maig de 2015, s'ha publicat el Decret 30/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els procediments per a l'autorització i l'obertura de noves oficines de farmàcia.

La prestació farmacèutica està relacionada amb la qualificació com a servei públic i el reconeixement de l'interès general per als ciutadans i, en aquest sentit, és fonamental el concepte de planificació de les oficines de farmàcia a fi de garantir l'assistència farmacèutica adequada.

La Llei d'ordenació farmacèutica de 1998 va ser reformada en el mes de novembre de 2014, reforma que ha estat derogada per l'actual Llei 1/2015, propera a un model de proximitat mediterrani de farmàcia, regulant entre altres temes, el procediment administratiu per a la definició de la planta farmacèutica i el procediment administratiu posterior per a la definició del catàleg d'oficines de farmàcia.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 68, de 5 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, per la qual s'aprova l'adjudicatari provisional i la llista provisional de mèrits de les oficines de farmàcia, en 14 dels 18 concursos que es varen convocar mitjançant les resolucions de 27 d'abril de 2010.

La Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia va dictar resolució en el mes d'abril de 2015, per tal de dur a terme les sentències de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem sobre aquest tema.

Aquest mateix mes es designaren els membres de la comissió de valoració dels mèrits dels concursos de les oficines de farmàcia.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 60, de 23 d'abril de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, per la qual es nomenen els membres de la Comissió de valoració dels 18 concursos convocats mitjançant resolucions per a l'adjudicació de 18 oficines de farmàcia.

El mes d'abril de 2010, es van dictar les resolucions de les convocatòries esmentades, i es van resoldre en el mes de novembre de l'any seguent.

El mes d'abril d'enguany la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia ha executat les sentències de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.