En el BOIB núm. 127, de 6 d'octubre de 2016, s'ha publicat la Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 313/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la Resolució per la qual es desestima la sol·licitud de declaració de nul·litat pel procediment de revisió d’ofici de la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, de 22 d'octubre de 2014, per la qual es convoca un concurs d'adjudicació de 4 oficines de farmàcia (Exp. SG/SJ 441/15).

Les persones interessades en aquest expedient contenciós administratiu es poden personar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 9 dies, comptadors a partir de l’endemà d’aquesta publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 122, de 24 de setembre de 2016, s'ha publicat la Resolució per la qual es desestima la sol·licitud de declaració de nul·litat pel procediment de revisió d'ofici de la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, de 22 d'octubre de 2014, per la qual es convoca un concurs d'adjudicació de 4 oficines de farmàcia (Exp. SG/SJ 441/15).

Ara es desestima aquesta sol·licitud de declaració de nul·litat formulada per Cristóbal Pons Servera contra la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, de 22 d'octubre de 2014, dictada en execució parcial i provisional de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, de 23 de gener de 2014, i per la qual es convocava un concurs d'adjudicació de 4 oficines de farmàcia, perquè no hi concorren les causes de nul·litat que invoca el sol·licitant.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 98, de 2 d'agost de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual se suspèn provisionalment el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, de data 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre de 2015).

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Salut, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 87, de 9 de juliol de 2016, s'ha publicat la citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 207/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució, de 13 d'abril de 2016, que desestima el recurs d'alçada interposat contra la Resolució, de 25 de novembre de 2015, de convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Se cita a aquestes persones perquè es puguin personar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 9 dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 71, de 7 de juny de 2016, s'ha publicat la citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 167/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució de 5 d'abril de 2016, per la qual es va desestimar el recurs d'alçada interposat contra la Resolució de convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Les persones interessades en aquest expedient contenciós administratiu es poden personar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 9 dies, comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 65, de 24 de maig de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual s'amplia el termini per resoldre i notificar el concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia, convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de data 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre).

El mes de maig de 2015 es va aprovar el catàleg farmacèutic de les Illes Balears.

El mes de novembre del mateix any es va convocar un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 53, de 28 d'abril de 2016, s'ha publicat la citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 89/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució de 22 de gener de 2016 de denegació de la suspensió de l'execució de la Resolució de 25 de novembre de 2015 de la convocatòria del concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Les persones interessades en aquest expedient contenciós administratiu es poden presentar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 9 dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta citació en el BOIB.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears ha publicat al seu web una nota informativa de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), en la qual alerta sobre la venda de medicaments a través de webs i aplicacions per al mòbil (Apps), que no s'ajusten a la legislació vigent.

L'Agència ha actuat davant diverses denúncies de venda il·legal de medicaments en aquestes plataformes. Aquests fàrmacs es venen sense garanties sanitàries, implicant un greu risc per a la salut ciutadana.

La normativa espanyola estableix que la custòdia, conservació i dispensació de medicaments als ciutadans correspondrà, en exclusiva, a les oficines de farmàcia, als serveis de farmàcia dels hospitals, dels centres de salut i de les estructures d'atenció primària del Sistema Nacional de Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 45, de 9 d'abril de 2016, s'ha publicat la citació a termini per a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 67/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la desestimació del recurs d'alçada presentat contra la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, de 20 de maig de 2015, per la qual s'aprova el catàleg farmacèutic de les Illes Balears.

Se citen les persones interessades en aquests expedients contenciosos administratius perquè es puguin personar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 9 dies, comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 17, de 4 de febrer de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual s'aprova la llista provisional de mèrits del concurs per a l'adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem.

Els aspirants del concurs disposen d'un termini de quinze 15 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicitat en el BOIB aquesta Resolució, perquè puguin presentar les reclamacions o les al·legacions a aquesta llista provisional.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.