La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears inaugurarà oficialment el curs del Màster en Gestió Sanitària el pròxim divendres. L'acte es realitzarà el dia 23 d'octubre de 2015, a les 16 hores, a la sala d'actes de l'edifici Sa Riera.

El Dr. Joaquín Estévez, president de la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA), oferirà la conferència "El rol del directivo en la sostenibilidad del Sistema Sanitario".

L'acte estarà presidit, entre altres representats institucionals, per la consellera de Salut del Govern de les Illes Balears.

Llegeix més...

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha informat durant l'acte d'obertura de l'any acadèmic de la Universitat de les Illes Balears que ja hi ha un equip que fa feina amb el rectorat per oferir els estudis de Medicina l'any que ve. Armengol, d'acord amb les demandes que s'han fet des de la Universitat i els sectors professionals, aposta per la recerca sanitària en la universitat pública.

La presidenta proposa un nou model de finançament per tal de dur endavant el compromís del executiu amb l'economia del coneixement, la recerca i el desenvolupament. També treballa en la posada en marxa de contractes programa, en la revisió de titulacions de grau, màster i doctorat, entre altres temes.

Aixímateix, Francina Armengol reivindica l'autonomia de la Universitat en el marc de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i ha recordat que la Universitat és la institució consultiva per tot el que fa referència a la llengua pròpia, la catalana.

Llegeix més...

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha creat el Màster en Gestió Sanitària, un postgrau que sorgeix com a resposta a la demanda dels professionals sanitaris i també dels titulats en el camp de l'economia i l'administració d'empreses que volen especialitzar-se en l'àmbit de la salut.

És un títol propi de la UIB, amb una metodologia semipresencial.

El programa d'aquest Màster està dividit en tres parts:

Llegeix més...

En el BOE núm. 192, de 12 d'agost de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Direcció General de Política Universitària, per la qual s'estableix el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) del Títol Universitari Oficial de Llicenciat en Medicina, entre d'altres titulacions.

El Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior estableix quatre nivells de qualificació en funció dels resultats d'aprenentatge que proporcionen els estudis oficials: el nivell de Tècnic Superior s'inclou en el nivell 1, el de Grau en el nivell 2, el de Màster en el nivell 3 i el de Doctor en el nivell 4.

Així doncs, es determina que el Títol Universitari Oficial de Llicenciat en Medicina es correspon amb el nivell 3 del MECES (nivell de Màster). Igualment, també s'indica que el nivell 3 del MECES es correspon amb el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions per a l'Educació Superior.

Llegeix més...

En el BOE núm. 180, de 29 de juliol de 2015, s'han publicat diverses Ordres, per les quals s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau superior, corresponents als títols de tècnic superior següents:

Aquests títols es van establir i alhora es van fixar els seus ensenyaments mínims l'any 2014, excepte el de Tècnic Superior en Ortoprotèsi i Productes de Suport que va ser el 2013. Tot això d'acord amb l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu i amb l'altra normativa vigent.

Llegeix més...

El Consell General d'Infermeria (CGE) informa sobre la propera aprovació de l'equivalència entre les antigues diplomatures i els nous graus d'Infermeria.

Es preveu aprovar la regulació per la qual es declararà equivalent el títol de diplomat amb el nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES).

La correspondència dels títols no suposarà costos acadèmics ni econòmics.

Una vegada finalitzi el tràmit d'informació pública per a al·legacions, es publicarà tota la informació en el BOE.

Llegeix més...

En el BOE núm. 168, de 15 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, pel qual s'estableix el caràcter oficial del Títol de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària a la Universitat de las Illes Balears.

Aquest màster s'enquadra dins la branca de Ciències de la Salut i tindrà caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional.

Així mateix s'inscriurà al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Llegeix més...

La Universitat de Manresa amb col·laboració amb el SAMU 061 del Servei de Salut de les Illes Balears, organitzen la 1a edició del Màster en Emergències Extrahospitalàries

Actualment, l'especialitat d'Urgències i Emergències, tant per a metges com per a infermers/es, no està reconeguda al nostre país, ni tampoc la formació oficial en aquest àmbit.

L'objectiu és proporcionar als professionals sanitaris (metges i infermers/es) la formació adequada per poder oferir una atenció integral a les víctimes de situacions d'emèrgencia produïdes a nivell extrahospilari.

El màster, de modalitat presencial, està adreçat a graduats, llicenciats i/o diplomats que treballin en serveis relacionats amb les emergències extrahospitalàries o que hi estiguin interessats.

Llegeix més...

Els ministeris d'Educació, Cultura i Esport i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d'acord amb la consulta prèvia i de conformitat amb altres institucions, han aprovat l'elaboració d'un nou Reial decret sobre creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris, que revisa i actualitza el Reial decret 557/1991.

Entre les novetats es troben les exigències especials per als ensenyaments en l'àmbit de les Ciències de la Salut:

En Medicina, Infermeria i Fisioteràpia s'haurà de garantir el següent:

  • Les universitats públiques i privades hauran de comptar almenys amb un hospital universitari i tres centres d'atenció primària.
  • Les institucions sanitàries hauran de complir els requisits establerts conjuntament entre els ministeris amb competències en matèria de Sanitat i Universitats.
Llegeix més...

En el BOIB núm. 72, de 14 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per la qual s'estableix el grau d'experimentalitat dels estudis del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La UIB va demanar en el mes de desembre de 2014, l'autorització per implantar i impartir els estudis del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària i també l'establiment del grau d'experimentalitat. En el mes de març de 2015, la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats va emetre un informe favorable i, en el mes d'abril d'aquest mateix any, el Consell de Govern va autoritzar la implantació i impartibilitat dels estudis del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària.

Ara es resol l'establiment del grau d'experimentalitat dels estudis del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària de la Universitat de les Illes Balears, per la seva similitud amb el grau d'experimentalitat del Màster Universitari en Enginyeria Industrial, atès que l'experimentalitat de la branca de ciències de la salut, a la qual pertany el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, és més propera a la branca d'enginyeria que a la de ciències socials i jurídiques.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.