El Consell de Ministres a proposta del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, ha aprovat el Reial decret que estableix els requisits d'expedició del Suplement Europeu al títol universitari de Doctor (també anomenat SET).

Aquest Suplement és un document que acompanya el títol universitari, que té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Aquesta nova normativa completa:

 • Els desenvolupaments legislatius iniciats el 2007 amb l'objecte d'implantar a Espanya l'Espai Europeu d'Educació Superior, un procés que va començar el 1999 amb la Declaració de Bolonya per tal d'aconseguir una harmonització dels sistemes universitaris europeus.
Llegeix més...

Balears comptarà el proper curs amb estudis de Medicina. La Conferència General de Política Universitària, celebrada a Madrid, ha acordat el nombre de places que oferiran les universitats espanyoles en el curs 2016-17, incloent les 60 places que conformaran la nova oferta de Balears.

A la reunió han assistit el conseller d'Educació i Universitat, Martí March, i el director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, Juan José Montaño.

També s'ha aprovat la designació de Juan José Montaño com a membre del Consell Rector de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i l'Acreditació (ANECA).

Llegeix més...

La directora general d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut, Margalida Frontera, ha presentat a l'Hospital de Manacor els nous estudis de Medicina de la Universitat de les Illes Balears, que s'impartiran a l'Hospital Universitari de Son Espases, a partir del proper curs acadèmic.

La directora general ha estat acompanyada per la degana de la Facultat de Medicina de les Illes Balears, Margalida Gili. A la presentació, també hi van assistir els caps de servei i l'equip directiu de l'Hospital de Manacor.

Llegeix més...

Dimecres, 4 de maig de 2016, va tenir lloc la primera reunió de la Comissió Gestora de la Facultat de Medicina, que presideix la degana i professora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), la doctora Margalida Gili.

La Comissió Gestora és l'òrgan encarregat de donar suport a la degana de la Facultat, i es mantindrà en funcionament fins a la constitució de la Junta de la Facultat de Medicina.

Competències de la Comissió Gestora

Les seves competències són:

a) Organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a obtenir el títol de grau de Medicina.

b) Aprovar la distribució dels fons assignats a la Facultat de Medicina.

Llegeix més...

La Presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, acompanyats del conseller d'Educació i Universitat, Martí March, de la consellera de Salut, Patrícia Gómez, i del director del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Juli Fuster, han signat el Conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la implantació dels estudis de Grau en Medicina.

Aquest conveni va ser aprovat en el Consell de Govern del passat 8 d'abril de 2016, amb la finalitat d'aconseguir implantar els estudis de Medicina el proper curs 2016-17 a les Illes Balears i fixar les línies de col·laboració i instrumentalitzar l'aportació que aquest Govern concedeix a la UIB per a la implantació i consolidació dels estudis de Grau en Medicina a les Illes Balears. El projecte es farà en 8 cursos acadèmics.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat el conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a la implantació dels estudis de grau en medicina.

L'objecte del conveni és fixar les línies de col·laboració i instrumentalitzar l'aportació que el Govern de les Illes Balears concedeix a la UIB per a la implantació i consolidació dels estudis de grau en medicina a les Illes Balears. El projecte es farà en 8 cursos acadèmics.

Això suposa el compromís de cedir i equipar les infraestructures necessàries, dotar de finançament per a la implantació dels estudis i assegurar que els estudiants de medicina puguin dur a terme les pràctiques durant la carrera, per la qual cosa també s'haurà de dissenyar la integració d'aquestes a la xarxa sanitària pública balear.

Llegeix més...

El secretari d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, s'ha reunit amb membres de la Societat Espanyola d'Electromedicina i Enginyeria Clínica, amb la finalitat de valorar les característiques del nou títol de Formació Professional de Tècnic Superior en Electromedicina Clínica. Aquest és un sector d'àmplia implantació nacional, ja que abraça hospitals, ambulatoris, centres sanitaris, etc.

El títol es va establir en el BOE núm. 239, de 6 d'octubre de 2015, mitjançant la publicació del Reial decret 838/2015, de 21 de setembre, i com ha manifestat el secretari d'Estat, normalitza la professionalització del sector, al mateix temps que s'iguala amb la d'altres països europeus.

Llegeix més...

En els BOE dels dies 19 i 22 de febrer de 2016, s'han publicat diverses resolucions, per les quals s'informa dels Acords que determinen el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), dels títols universitaris següents:

BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2016. Resolució de 10 de febrer de 2016:

 • Diplomat en Òptica i Optometria
  Correspondència amb el nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior.
  Així mateix, s'indica que el nivell 2 del MECES es correspon amb el nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions.
 • Llicenciat en Biotecnologia
  Correspondència amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior.
  Així mateix, s'indica que el nivell 3 del MECES es correspon amb el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions.
Llegeix més...

En el BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2016, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de Màster i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Segons la normativa jurídica vigent, es declara el caràcter oficial del títol Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana, realitzat a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Un títol que tindrà validesa i efectes acadèmics plens en tot el territori nacional. També estaran habilitats per a la realització d'activitats de caràcter professional regulades per la normativa que en cada cas en resulti d'aplicació.

Llegeix més...

El Consell de Govern va autoritzar el passat divendres, dia 26 de febrer de 2016, la creació de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB), prèvia proposta del Consell de Govern de la UIB a la Comunitat Autònoma i de l'elaboració de l'informe favorable per part del Consell Social de la Universitat.

En la creació de la Facultat hi han estat treballant la Universitat i les Conselleries de Salut i Educació per poder elaborar el pla d'estudis, l'avantprojecte de pressupost, i l'esborrany del conveni d'implantació entre les tres entitats; també s'han realitzat nombrosos contactes i reunions amb els ministeris de Salut i Educació.

La creació de la Facultat de Medicina de la UIB és un requisit imprescindible per poder implantar els estudis de medicina el curs 2016-2017.

Llegeix més...