El Consell de Ministres ha aprovat la modificació dels Reials decrets 1393/2007, referent als ensenyaments universitaris oficials, i 99/2011, sobre els ensenyaments oficials de doctorat. Aquesta modificació s'ha publicat en el BOE núm. 29, de 3 de febrer de 2015.

La finalitat d'aquesta reforma és adaptar-se als sistemes d'educació superior de la majoria dels països europeus.

Graus

Llegeix més...

En el BOIB núm. 172, de 16 de desembre de 2014, s'ha publicat la Resolució de 10 de desembre de 2014, del director general d'Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca, per la qual s'estableixen el procediment i els terminis per renovar l'acreditació dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctor que imparteixen les universitats del sistema universitari de les Illes Balears.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, fixa en un dels seus articles la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials. Per als títols de grau i de doctor s'estableix un termini de sis anys, comptadors des de la data de verificació inicial o des de la darrera acreditació. Quant als títols de màster, el termini és de quatre anys, també comptadors des de la data de verificació inicial o des de la darrera acreditació.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 135, de dia 4 d'octubre, s’han publicat les Resolucions de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 2 de juny de 2014, per les quals s’estableixen els graus d’experimentalitat dels estudis dels següents màsters de la Universitat de les Illes Balears (UIB).  

Llegeix més...

En el BOIB núm. 104, de dia 2 d’agost, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern d’1 d’agost de 2014 pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears (UIB) a implantar i impartir el programa de doctorat en biotecnologia biomèdica i evolutiva.

D’acord amb la normativa establerta, la UIB va sotmetre el pla d’estudis esmentat al Consell d’Universitats i aquest el va informar favorablement. 

El doctorat en biotecnologia biomèdica i evolutiva és l’adaptació de l’actual programa de doctorat en biotecnologia, genètica i biologia cel·lular, en procés d’extinció.

Llegeix més...

Amb la finalitat de facilitar la circulació dels titulats d'universitats espanyoles a l'estranger, el grau dels quals abasti un mínim de 300 crèdits (60 crèdits més del mínim dels 240 exigits per una titulació de grau), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicat un Reial Decret pel qual s'estableix que aquests títols de grau podran obtenir l'adscripció al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior, que equival a un títol de màster.

Això no significa que amb l'obtenció del grau s’atorgui una titulació doble de grau i màster, ja que l'ordenament jurídic actual ho impedeix, però d'aquesta forma es reconeix que determinades titulacions acadèmiques proporcionen un nivell de qualificacions específic, distint d'aquell que nominalment evoquen.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 33 de 08/03/2014 s’han publicat els Acords del Consell de Govern Balear de 7 de març de 2014 pels quals s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a implantar i impartir els ensenyaments oficials següents:

  • Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada. Aquests estudis provenen del Màster Universitari en Biologia de les Plantes i del  Màster Universitari en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular, actualment en extinció. El 2013 es va aprovar eI Màster Universitari en Biotecnologia i Biodiversitat, que ara passa a ser Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada.
  • Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional. El Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional és una titulació conjunta entre diferents universitats espanyoles, entre elles, la Universitat de les Illes Balears.
  • Doctorat en investigació translacional en salut pública i malalties d’alta prevalença. Aquest nou programa de doctorat és l’adaptació al Reial decret 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, dels actuals programes en ciències biosociosanitàries i ciències mèdiques bàsiques, que actualment es troben en procés d’extinció. El 2012 es va aprovar el doctorat en ciències mèdiques bàsiques i de la salut, al qual se li canvia la denominació i passa a ser programa de doctorat en investigació translacional en salut pública i malalties d’alta prevalença.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 29 de 01/03/2014 s’han publicat les resolucions de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 24 de gener de 2014 per les quals s’estableixen els graus d’experimentalitat dels estudis dels següents Másters de la Universitat de les Illes Balears.  

Llegeix més...

La senyora Rosa Maria Hernández, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA), i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears, han signat un conveni de col·laboració per impartir el curs d’adaptació del grau d’Infermeria.

Amb aquest conveni s’iniciarà el procés pel cual els titulats de plans antics puguin obtenir el títol de grau d’Infermeria a la UIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 166 de 30/11/2013 s’han publicat els acords del Consell de Govern de 29 de novembre de 2013, pel quals s’autoritzen la implantació i la impartició a la Universitat de les Illes Balears dels ensenyaments oficials de Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de la Vida i dels Programes de doctorat en nutrició i ciències dels aliments i en nutrigenòmica i nutrició personalitzada.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat avui el Reial decret pel qual s'estableix el títol de Tècnic superior en Ortoprótesis i productes de suport i es fixen els seus ensenyaments mínims.

Aquest Reial decret defineix l'estructura dels títols de Formació Professional, d'acord a les línies de la UE.

La competència general d'aquest títol consisteix a dissenyar, elaborar i adaptar órtesis, pròtesi, ortoprótesis i productes de suport.

 

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.