En el BOIB núm. 43, de 19 de febrer de 2016, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 29 de gener de 2016, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de Doctor i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Segons la reglamentació jurídica corresponent, es declara el caràcter oficial del títol de Doctorat en Psicologia, realitzat a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Un títol que tindrà validesa i efectes acadèmics plens en tot el territori nacional. També estaran habilitats per a la realització d'activitats de caràcter professional regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti d'aplicació.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 8, de 16 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, per la qual s'estableixen el procediment i els terminis per renovar l'acreditació dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctor.

El procediment i els terminis que s’estableixen en aquesta Resolució són aplicables als títols universitaris oficials de grau, màster i doctor de la Universitat de les Illes Balears l’acreditació dels quals s’hagi de renovar a partir de l’1 de gener de 2016, d’acord amb el que preveuen l’article 24.2 i la disposició transitòria sisena del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

El formulari de sol·licitud de renovació de l'acreditació de títols oficials de grau, màster i doctor està a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior. Cal emplenar una sol·licitud específica per cada títol l'acreditació del qual s’hagi de renovar.

Llegeix més...

En el BOE núm. 300, de 12 de desembre de 2015, s'ha publicat l'Ordre PRE/2698/2015, de 7 de desembre, per la qual s'actualitzen tres qualificacions professionals de la família de Sanitat, recollides al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establertes pel Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre.

Aquesta Ordre s'estableix en aplicació del Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, que determina els aspectes puntuals de les qualificacions professionals, entre una altra normativa, després d'haver-se efectuat les corresponents consultes a les diferents comunitats autònomes.

Aquestes qualificacions són vàlides i d'aplicació a tot el territori nacional, sense que impliquin una regulació de l'exercici professional.

Llegeix més...

En el BOE núm. 262, de 2 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 9 d'octubre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del Títol Universitari Oficial de Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments.

El mes de març de 2015, es va iniciar el procediment administratiu per determinar aquesta correspondència. Així mateix, l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i de l'Acreditació va emetre l'informe corresponent i posteriorment es va informar de forma favorable de la correspondència d'aquest títol.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 155, de 24 d'octubre de 2015, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, pel qual s'autoritza l'adscripció de l'Escola Universitària d'Odontologia ADEMA a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

D'acord amb la normativa vigent i amb l'article 5 del Reial decret 420/2015, sobre creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris, així com els convenis d'adscripció a la Universitat, el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va aprovar el passat mes de maig de 2015 el Conveni que regula l'adscripció a la UIB de l'Escola Universitària d'Odontologia ADEMA, de la qual és titular l'Acadèmia Dental de Mallorca, SL, (ADEMA).

Llegeix més...

El passat 30 d'octubre de 2015, el Consell de Ministres va aprovar un Acord pel qual es determina la correspondència de la Diplomatura en Infermeria.

Aquesta diplomatura es correspon amb el nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES).

El nivell 2 del MECES es correspon amb el nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 158, de 30 d'octubre de 2015, s'han aprovat els Acords del Consell de Govern, pels quals s'autoritza la Universitat de les Illes Balears (UIB) a implantar i impartir les titulacions oficials següents:

Aquests estudis provenen del Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments, actualment en extinció.

Llegeix més...

En el BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015, s'han publicat les resolucions de la Direcció General de Política Universitària, per les quals es publiquen els Acords del Consell de Ministres, de 4 de setembre de 2015, i en els quals es determinen els nivells de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), dels Títols Universitaris Oficials de Llicenciats/Diplomats.

A principis de l'any 2015, la Direcció general de Política Universitària va començar el procediment administratiu per a la determinació de la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior de determinats títols oficials.

Llegeix més...

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears inaugurarà oficialment el curs del Màster en Gestió Sanitària el pròxim divendres. L'acte es realitzarà el dia 23 d'octubre de 2015, a les 16 hores, a la sala d'actes de l'edifici Sa Riera.

El Dr. Joaquín Estévez, president de la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA), oferirà la conferència "El rol del directivo en la sostenibilidad del Sistema Sanitario".

L'acte estarà presidit, entre altres representats institucionals, per la consellera de Salut del Govern de les Illes Balears.

Llegeix més...

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha informat durant l'acte d'obertura de l'any acadèmic de la Universitat de les Illes Balears que ja hi ha un equip que fa feina amb el rectorat per oferir els estudis de Medicina l'any que ve. Armengol, d'acord amb les demandes que s'han fet des de la Universitat i els sectors professionals, aposta per la recerca sanitària en la universitat pública.

La presidenta proposa un nou model de finançament per tal de dur endavant el compromís del executiu amb l'economia del coneixement, la recerca i el desenvolupament. També treballa en la posada en marxa de contractes programa, en la revisió de titulacions de grau, màster i doctorat, entre altres temes.

Aixímateix, Francina Armengol reivindica l'autonomia de la Universitat en el marc de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i ha recordat que la Universitat és la institució consultiva per tot el que fa referència a la llengua pròpia, la catalana.

Llegeix més...