En el BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2016, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de Màster i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Segons la normativa jurídica vigent, es declara el caràcter oficial del títol Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana, realitzat a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Un títol que tindrà validesa i efectes acadèmics plens en tot el territori nacional. També estaran habilitats per a la realització d'activitats de caràcter professional regulades per la normativa que en cada cas en resulti d'aplicació.

Llegeix més...

El Consell de Govern va autoritzar el passat divendres, dia 26 de febrer de 2016, la creació de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB), prèvia proposta del Consell de Govern de la UIB a la Comunitat Autònoma i de l'elaboració de l'informe favorable per part del Consell Social de la Universitat.

En la creació de la Facultat hi han estat treballant la Universitat i les Conselleries de Salut i Educació per poder elaborar el pla d'estudis, l'avantprojecte de pressupost, i l'esborrany del conveni d'implantació entre les tres entitats; també s'han realitzat nombrosos contactes i reunions amb els ministeris de Salut i Educació.

La creació de la Facultat de Medicina de la UIB és un requisit imprescindible per poder implantar els estudis de medicina el curs 2016-2017.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 43, de 19 de febrer de 2016, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 29 de gener de 2016, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de Doctor i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Segons la reglamentació jurídica corresponent, es declara el caràcter oficial del títol de Doctorat en Psicologia, realitzat a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Un títol que tindrà validesa i efectes acadèmics plens en tot el territori nacional. També estaran habilitats per a la realització d'activitats de caràcter professional regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti d'aplicació.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 8, de 16 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, per la qual s'estableixen el procediment i els terminis per renovar l'acreditació dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctor.

El procediment i els terminis que s’estableixen en aquesta Resolució són aplicables als títols universitaris oficials de grau, màster i doctor de la Universitat de les Illes Balears l’acreditació dels quals s’hagi de renovar a partir de l’1 de gener de 2016, d’acord amb el que preveuen l’article 24.2 i la disposició transitòria sisena del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

El formulari de sol·licitud de renovació de l'acreditació de títols oficials de grau, màster i doctor està a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior. Cal emplenar una sol·licitud específica per cada títol l'acreditació del qual s’hagi de renovar.

Llegeix més...

En el BOE núm. 300, de 12 de desembre de 2015, s'ha publicat l'Ordre PRE/2698/2015, de 7 de desembre, per la qual s'actualitzen tres qualificacions professionals de la família de Sanitat, recollides al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establertes pel Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre.

Aquesta Ordre s'estableix en aplicació del Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, que determina els aspectes puntuals de les qualificacions professionals, entre una altra normativa, després d'haver-se efectuat les corresponents consultes a les diferents comunitats autònomes.

Aquestes qualificacions són vàlides i d'aplicació a tot el territori nacional, sense que impliquin una regulació de l'exercici professional.

Llegeix més...

En el BOE núm. 262, de 2 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 9 d'octubre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del Títol Universitari Oficial de Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments.

El mes de març de 2015, es va iniciar el procediment administratiu per determinar aquesta correspondència. Així mateix, l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i de l'Acreditació va emetre l'informe corresponent i posteriorment es va informar de forma favorable de la correspondència d'aquest títol.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 155, de 24 d'octubre de 2015, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, pel qual s'autoritza l'adscripció de l'Escola Universitària d'Odontologia ADEMA a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

D'acord amb la normativa vigent i amb l'article 5 del Reial decret 420/2015, sobre creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris, així com els convenis d'adscripció a la Universitat, el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va aprovar el passat mes de maig de 2015 el Conveni que regula l'adscripció a la UIB de l'Escola Universitària d'Odontologia ADEMA, de la qual és titular l'Acadèmia Dental de Mallorca, SL, (ADEMA).

Llegeix més...

El passat 30 d'octubre de 2015, el Consell de Ministres va aprovar un Acord pel qual es determina la correspondència de la Diplomatura en Infermeria.

Aquesta diplomatura es correspon amb el nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES).

El nivell 2 del MECES es correspon amb el nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 158, de 30 d'octubre de 2015, s'han aprovat els Acords del Consell de Govern, pels quals s'autoritza la Universitat de les Illes Balears (UIB) a implantar i impartir les titulacions oficials següents:

Aquests estudis provenen del Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments, actualment en extinció.

Llegeix més...

En el BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015, s'han publicat les resolucions de la Direcció General de Política Universitària, per les quals es publiquen els Acords del Consell de Ministres, de 4 de setembre de 2015, i en els quals es determinen els nivells de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), dels Títols Universitaris Oficials de Llicenciats/Diplomats.

A principis de l'any 2015, la Direcció general de Política Universitària va començar el procediment administratiu per a la determinació de la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior de determinats títols oficials.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.