Categoria: Institucions sanitàries

Estructura i competències de la Conselleria de Salut i Consum

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

S’ha publicat la nova estructura de l’Administració de la Comunitat de les Illes Balears, canviant la denominació de la Conselleria de Salut, que passa a denominar-se de Salut i Consum, i que continuarà essent dirigida per na Patrícia Gómez Picard.

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, va signar ahir, dia 2, el Decret 9/2019, publicat en el BOIB núm. 88 de dia 3 de juliol de 2019, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 10/2019, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

Així mateix s’ha publicat en el BOIB núm. 88 de dia 3 de juliol de 2019, el Decret 12/2019, que estableix les competències i l’estructura orgànica bàsica de totes les Conselleries.

El nou Govern estarà integrat per la presidenta, el vicepresident i els consellers i conselleres, i l’Administració de la Comunitat Autònoma estarà estructurada en 11 conselleries:

Conselleria de Salut i Consum: Patricia Gómez Picard, consellera.

Estructura orgànica bàsica d’aquesta conselleria:

 • Secretaria General
 • Direcció General de Prestacions i Farmàcia
 • Direcció General de Salut Pública
 • Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
 • Direcció General de Consum

Competències d’aquestes direccions generals:

Direcció General de Prestacions i Farmàcia: planificació i ordenació sanitària general i de l'assistència sanitària; definició de la cartera de serveis i prestacions sanitàries i els seus indicadors d'avaluació; polítiques de qualitat de la prestació sanitària; gestió, manteniment i avaluació periòdica del Registre del Conjunt Mínim de Dades d'Alta Hospitalària i Activitat Ambulatòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; registre de professionals sanitaris; ordenació farmacèutica; autorització i control d'establiments i serveis d'atenció farmacèutica; autorització i control d'activitats sanitàries de fabricació a mida de productes sanitaris i de distribució i venda de productes sanitaris; tramitació i resolució dels procediments d'aplicació de l'índex corrector dels marges de les oficines de farmàcia corresponent a les receptes o ordres de dispensació de medicaments d'ús humà fabricats industrialment dispensats amb càrrec als fons públics; control i millora de la qualitat de la prestació farmacèutica; control i vigilància de medicaments, productes sanitaris i la resta de productes farmacèutics; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèries pròpies de la seva competència.

Direcció General de Salut Pública: promoció de la salut; vigilància epidemiològica, anàlisi i avaluació de l'estat de salut de la població, de les malalties i de l'impacte en salut de les polítiques públiques; promoció per a la reducció de les desigualtats en salut per raó de gènere, de territori, de classe social i de cultura per afavorir els col·lectius més desprotegits; participació dels ciutadans i ciutadanes, dels professionals i de les associacions de pacients; prevenció de les malalties: vacunació, programes poblacionals de detecció precoç de càncer i d'altres malalties, lluita contra el tabaquisme, salut sexual i reproductiva, prevenció del VIH, prevenció i tractament de les drogodependències; promoció de la salut i vigilància epidemiològica en l'àmbit laboral, i també la resta d'actuacions sanitàries en l'àmbit de la salut laboral que preveu la normativa sanitària; protecció de la salut; salut ambiental, que inclou, entre d'altres, la vigilància de la qualitat de l'aigua de consum humà, de les aigües de bany i de la legionel·losi; ordenació dels aspectes higiènics i sanitaris d'activitats no sanitàries; seguretat alimentària i nutrició; control oficial i registres en matèria de salut pública; vigilància epidemiològica de les zoonosis; anàlisis químiques i microbiològiques de mostres d'aigües i aliments; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèries pròpies de la seva competència; coordinació de la Fundació Banc de Sang i Teixits.

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació: inspecció, control, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris; avaluació de la qualitat assistencial i acreditació dels centres, serveis i establiments sanitaris; iniciació i resolució de procediments sancionadors en matèria de la seva competència; explotació, gestió i avaluació dels registres i sistemes d'informació de la seva competència; definició i desenvolupament de polítiques de formació sanitària especialitzada; promoció de polítiques d'investigació i d'informació sanitàries; tutela i desenvolupament dels processos formatius de pregrau o postgrau dels professionals de la salut i promoció de programes docents de pregrau o postgrau, d'acord amb la UIB i altres conselleries i institucions formatives; acreditació de professionals sanitaris, de formació sanitària i de formació sanitària especialitzada; coordinació del funcionament de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears i de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears ; coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears; gestió del Registre de Voluntats Anticipades.

Direcció General de Consum: defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries; control de mercat, inspecció de consum i xarxa d'alerta de productes perillosos; informació i orientació dels consumidors i usuaris per a l'exercici adequat dels seus drets; tramitació de les denúncies i les reclamacions de les persones consumidores i usuàries; desenvolupament de tasques de mediació entre les persones consumidores i les empreses; resolució de les controvèrsies de consum a través de l'arbitratge i foment del Sistema Arbitral de Consum; educació i formació a la ciutadania en matèria de consum i formació contínua al personal de les administracions de consum; gestió del registre d'associacions de consumidors i suport i relació amb aquestes; suport al Consell de Consum i coordinació d'aquest; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries.

Ens del sector públic instrumental autonòmic que depenen de la Conselleria de Salut i Consum:

 • Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)
 • Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
 • Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

Les altres Conselleries són les següents:

 • Conselleria d’Afers Socials i Esports. Fina Santiago Rodríguez, consellera.
 • Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius: Juan Pedro Yllanes Suárez, vicepresident i conseller.
 • Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat: Pilar Costa i Serra assumirà aquesta cartera y serà portaveu del Govern.
 • Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors: Rosario Sánchez Grau, consellera.
 • Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball: Iago Negueruela Vázquez, conseller.
 • Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca: Martí March Cerdà, conseller.
 • Conselleria de Mobilitat i Habitatge: Marc Pons i Pons, conseller.
 • Conselleria de Medi Ambient i Territori: Miquel Mir Gual, conseller.
 • Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació: Mae de la Concha García-Mauriño, consellera.
 • Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització: Isabel Castro Fernández, consellera.

Així mateix, el Decret també estableix que el vicepresident assumirà la titularitat de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

[Fonts: Presidència de Govern. 02/07/2019 - BOIB. Núm. 88.03/07/2019 - BOIB. Núm. 88.03/07/2019]

[Foto: Presidència de Govern]