Categories: Institucions sanitàries, Recursos humans

Delegació de signatura en determinats òrgans de les Conselleries

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 37, dia 18 de març de 2021, se ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, de 15 de març de 2021, de modificació de la Resolució de 6 d’agost de 2019 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, d’altres conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), de la Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.

Se delega en la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni les competències que, d'acord amb la legislació aplicable, corresponen a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en les matèries següents:

  • En matèria de caixes d'estalvis, institucions de crèdit cooperatiu, mutualitats de previsió social, societats de garantia recíproca i mediadors d'assegurances, l'exercici de totes les facultats i les actuacions previstes en la legislació sectorial corresponent, llevat de l'exercici de la potestat sancionadora.
  • En matèria d'operacions financeres, fer totes les operacions necessàries per concertar l'endeutament i els derivats financers a què fa referència l'article 98 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en les condicions més favorables, i, amb això, determinar les condicions finals de totes aquestes operacions financeres en el marc de les condicions bàsiques aprovades pel Consell de Govern.
  • En matèria d'execució pressupostària, la subscripció dels actes i dels documents comptables i administratius d'autorització i de disposició de despeses, de reconeixement d'obligacions i de proposta de pagaments relatius a la secció pressupostària 34, amb independència de la quantia.
  • En matèria d'operacions no pressupostàries, la subscripció dels actes i dels documents comptables i administratius inherents a la formalització de derivats financers a què fa referència l'article 98 de la Llei 14/2014.
  • L'arxivament de les actuacions en els expedients de patrimoni en qualsevol moment procedimental, si hi ha una causa justificada.
  • L'autorització de les obres en els béns de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, demanials o patrimonials, cedits o adscrits.
  • La promoció de la inscripció en el Registre de la Propietat dels expedients a què es refereixen l'article 36 i la disposició transitòria cinquena de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
  • Les resolucions d'inici de tots els procediments administratius inherents a la gestió patrimonial dels béns i els drets de la Comunitat Autònoma i, en particular, dels relatius a les adquisicions, les alienacions, les permutes, els arrendaments, l'acceptació de donacions, les cessions gratuïtes, les cessions d'ús, les revocacions de cessions gratuïtes d'ús d'aquests béns i drets, les partions i amollonaments, la recuperació de la possessió, les concessions demanials, les reserves demanials, l'explotació de béns patrimonials, les adquisicions de títols representatius del capital i l'exercici de la potestat investigadora. 

[Font: BOIB. Núm. 37. 18/03/2021]

[Foto: Infosalut / Conselleria de Salut / CC BY-NC-SA 4.0]