Categories: Institucions sanitàries, Qualitat

Nomenament dels membres de la Comissió d’Ajuda per Morir

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha acordat nomenar els membres de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació d’Ajuda per Morir de les Illes Balears, un pas més en el camí per oferir aquesta prestació a partir del 25 de juny, tal com estableix la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març.

Aquesta Comisió, adscrita a la Conselleria de Salut i Consum, es va crear mitjançant el Decret 24/2021, de 3 de maig. Les seves funcions més importants són:

  • Resoldre totes les sol·licituds.
  • Verificar en el termini màxim de dos mesos si la prestació d’ajuda per morir s’ha realitzat d’acord amb els procediments que preveu la Llei.
  • Resoldre les reclamacions que formulin les persones a qui el metge responsable hagi denegat la seva sol·licitud de prestació, així com dirimir els conflictes que puguin sorgir.
  • Detectar possibles problemes en el compliment de les obligacions que estableix la Llei, i proposar, si escau, millores concretes per incorporar en els manuals de bones pràctiques i protocols.
  • Resoldre dubtes o qüestions que puguin sorgir durant l’aplicació de la Llei, com a òrgan consultiu en el seu àmbit territorial concret.

D’acord amb el decret de creació, la Comissió ha d’estar formada per nou membres de competència reconeguda. Cinc han de ser sanitaris (quatre dels quals han de ser professionals de la medicina i un ha de ser professional d’infermeria) que estiguin o hagin estat almenys cinc anys en el Servei de Salut de les Illes Balears. Els altres quatre han de ser juristes amb més de cinc anys d’experiència en el seu àmbit professional.

A més, es preveu que per als casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal, es nomenaran tres persones suplents, una per a cada un dels grups professionals que integren la Comissió.
Els membres de la Comissió han estat nomenats per acord del Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut i Consum, per un període d’un any, prorrogable fins a un any més, i poden ser elegits o designats novament per a mandats posteriors.

Tot seguit s’indiquen els noms dels membres de la Comissió, la composició de la qual compleix el principi de presència equilibrada entre homes i dones que exigeix la llei corresponent, d’igualtat de dones i homes.

Membres titulars:

  • Joan Santamaría Semis, Ana María Espino Ibáñez, Joan Pou Bordoy, Oriol Lafau Marchena, Laura Monserrat Calbó, Juan Marqués Pascual, Josep Aguiló Regla, María del Carmen Tomás-Valiente Lanuza i Yolanda Muñoz Alonso.

Membres suplents:

  • Onofre Sans Tous, José Manuel García Mena i María Antonia Mas Cantallops.

L’acord es traslladarà les persones designades i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 24/05/2021- BOIB. Núm. 68. 25/05/2021]

[Foto: Cristina Borruell. 12horasenfermeras.blogspot.com]

Notícies relacionades