Categories: Institucions sanitàries, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

El Govern aprova una norma que atorga al SAMU 061 la condició d’autoritat sanitària en l’activitat sanitària urgent

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

També s’estableix un model de gestió compartida en l’atenció urgent a estrangers desplaçats temporalment. L’objectiu és establir un marc coordinat d’atenció i descongestionar els serveis d’urgències, sobretot durant l’estiu.

El Consell de Govern ha aprovat un decret pel qual es regulen determinats aspectes de l’activitat sanitària urgent i emergent de les Illes Balears. L’aprovació d’aquesta nova regulació suposa, d’una banda, atorgar al SAMU 061 la condició d’autoritat sanitària, en convertir-se en l’únic òrgan de direcció de l’assistència sanitària urgent i emergent en l’àmbit de les Illes Balears. D’altra banda, permet establir un marc d’ordenació adequat i de gestió compartida amb la sanitat privada en l’atenció extrahospitalària de ciutadans comunitaris i britànics desplaçats temporalment a les Illes Balears.

L’arribada de turistes a les Illes Balears en el període estival implica una pressió assistencial cada vegada més elevada per als recursos sanitaris. Així, les Illes Balears van rebre 14,4 milions de turistes durant la temporada de 2023. Aquesta situació fa cada vegada més necessari incorporar noves modalitats de gestió compartida per descongestionar els serveis d’urgències de la sanitat pública, donar una resposta més eficaç i immediata a la urgència i continuar prestant una assistència sanitària de qualitat.

El SAMU 061 esdevé autoritat sanitària

La Gerència d’Atenció d’Urgències SAMU 061 es converteix en l’òrgan únic de direcció de l’assistència sanitària urgent i emergent en l’àmbit territorial de les Illes Balears. Per tant, aquesta Gerència —així com la Central de Coordinació d’Urgències Mèdiques— esdevé l’autoritat sanitària competent per coordinar tots els agents que intervenen en l’atenció extrahospitalària. En cas que una actuació es faci en el marc de l’activació d’un pla d’emergències de la Comunitat, es farà de manera coordinada amb la Direcció General d’Emergències.

Així, a partir de l’aprovació d’aquesta norma, les unitats de transport que operin en virtut d’un contracte amb una administració pública o en un espai públic s’han d’identificar i informar el SAMU 061 de l’operatiu. En el cas d’esdeveniments privats amb molta presència de persones (concerts, macrofestes, etc.), en què per llei s’hagi d’activar un dispositiu d’ambulàncies o personal sanitari, aquests recursos s’hauran de comunicar al SAMU 061 i al SEIB 112. Igualment, caldrà posar-hi a disposició un canal de comunicació directa.

El SAMU 061, amb els límits que estableix la norma, serà l’únic responsable de coordinar els processos d’atenció extrahospitalària respecte dels pacients que estan en una situació en la qual el temps de resposta és vital (ictus, aturada cardiorespiratòria, traumatisme greu, etc.). D’altra banda, també decidirà el centre hospitalari de destí del pacient i el mitjà de transport sanitari, en atenció a criteris assistencials.

En cas de coincidir dues o més unitats de transport sanitari en una mateixa assistència, serà el primer metge del SAMU 061 en arribar al lloc de l’incident qui exercirà el comandament sanitari de la situació. Qualsevol incompliment de la normativa suposarà la comissió d’una infracció que pot derivar en un procediment sancionador, amb multes que oscil·len entre els 500 i els 50.000 €, en funció de la gravetat.

Atenció a comunitaris i britànics desplaçats temporalment a les Illes Balears

El Decret llei, a més, estableix la creació de la Xarxa de Centres i Serveis Sanitaris de Suport a l’Assistència Urgent i Emergent. Les entitats sanitàries que hi estiguin adherides (amb l’habilitació prèvia per part de Salut si compleixen els requisits mínims que estableix la legislació) es convertiran en operadors econòmics habilitats per oferir assistència sanitària urgent i emergent (d’àmbit hospitalari o sense internament) a ciutadans comunitaris i britànics desplaçats temporalment a les Illes Balears que disposin de targeta sanitària europea en vigor i que no disposin d’altres mitjans de pagament com ara una assegurança privada, de viatge, etc.

A banda d’aquesta habilitació genèrica, Salut també podrà habilitar de manera expressa i específica determinats centres i serveis sanitaris privats per oferir atenció en processos de rellevància especial, com ara el codi ictus, el codi infart i l’atenció al trauma greu, en el marc de l’atenció sanitària a ciutadans comunitaris i britànics.

En el cas de transferir un pacient del Servei de Salut a algun dels operadors privats o a l’inrevés, amb la transmissió s’ha d’aportar tota la informació clínica necessària per garantir la continuïtat assistencial òptima. Evidentment, aquesta transmissió d’informació es durà a terme respectant en tot moment la legislació vigent relativa al tractament i protecció de dades. Aquestes assistències es finançaran de conformitat amb els preus públics que estiguin en vigor en cada moment i que són d’aplicació en els centres de la xarxa sanitària pública.

El finançament de les assistències a pacients estrangers comunitaris o britànics temporals estarà limitat a l’import, vigent en cada moment, equivalent al 75% dels preus públics referits, d’acord amb les prestacions que efectivament hagin duit a terme, amb les revisions i comprovacions oportunes del Servei de Salut; el 35% restant correspon a les despeses que el Servei de Salut ha d’assumir per a dur a terme les tasques de gestió d’aquesta activitat.

Les disposicions del Títol II d’aquest Decret Llei estaran en vigor durant un any, que es contarà des de la publicació.

[Font: Conselleria de Salut. 22/03/2024]

[Foto: IB-Salut]