Categoria: Qualitat

Aprovat el Decret del Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha aprovat el Projecte de decret pel qual es regula el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, òrgan de l’administració sanitària encarregat de la defensa dels drets i la resta de normativa general aplicable.

D’aquesta manera, s’estableixen normativament el règim jurídic i el funcionament d’aquest òrgan que ja estava en funcionament des de 2019 i davant el qual les persones usuàries poden dirigir les queixes de manera gratuïta.

D’acord amb el Decret, el Defensor dels Usuaris, adscrit a la Conselleria de Salut i Consum, ha d’exercir les seves funcions amb independència plena i autonomia funcional i, anualment, ha de donar compte de les seves actuacions al Consell de Salut de les Illes Balears.

Les persones usuàries poden dirigir les seves queixes al Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears quan hagin estat ateses i resoltes de manera desfavorable pel Servei d’Atenció a l’Usuari del Servei de Salut de les Illes Balears i quan no hagin estat ateses o resoltes en el termini de dos mesos. La presentació de queixes davant el Defensor dels Usuaris no genera en cap cas la imposició de taxes per al reclamant.

Correspon al Defensor dels Usuaris tramitar i contestar les queixes que s’hagin admès. També li correspon la formulació, d’ofici o a instància de les persones interessades, de propostes, suggeriments o recomanacions en qüestions relatives als drets dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears.

D’entre les actuacions del Defensor dels Usuaris en destaquen les següents:

  • Atendre les queixes que presentin les persones usuàries del sistema sanitari públic de les Illes Balears.
  • Iniciar les investigacions corresponents per aclarir-les.
  • Formular suggeriments, propostes o recomanacions a l’administració i a les entitats privades a fi d’adequar-ne les actuacions.
  • Mantenir entrevistes amb les persones de l’administració que siguin objecte de la queixa de les persones usuàries.
  • Emetre un informe anualment al Consell de Salut del resultat de les seves actuacions.
  • Mantenir una relació directa amb la Conselleria de Salut i Consum a fi de traslladar les disfuncions i les possibles millores per dur a terme en el sistema sanitari públic de les Illes Balears.
  • Formular, si escau, propostes o suggeriments per a les reformes de la normativa sanitària que siguin necessàries.
  • Informar sobre qualsevol altra circumstància que consideri rellevant en l’àmbit de les seves competències.

Tots els centres, establiments i serveis sanitaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears, així com els que hi tenguin un conveni o concert, tenen l’obligació de col·laborar amb el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears en les seves investigacions i inspeccions, i facilitar-li la informació que els requereixi, actuant en tot cas respectant els drets dels pacients.

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 10/07/2020 - BOIB. Núm. 122. 11/07/2020]

[Foto: Dushan Hanuska / Legs / CC0 2.0 Universal ]