Categoria: Recursos humans

Es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 193, de dia 10 de novembre de 2020, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 9 de novembre de 2020, per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en les persones titulars de les gerències territorials.

Es deleguen en la persona titular de la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals de l'IB-Salut les competències següents:

En matèria de personal estatutari:

 • Resoldre les comissions de servei per ocupar places o llocs de treball fora de l'administració sanitària autonòmica.
 • Acordar l'inici dels expedients disciplinaris quan els fets puguin constituir faltes greus i molt greus.
 • Acordar el reingrés al servei actiu derivat de situacions administratives que no impliquin reserva de lloc de treball.

En matèria de personal estatutari dels Serveis Centrals:

 • Tramitar i concedir les vacances, els permisos, les llicències i la resta de drets de reducció de jornada i de flexibilització derivats de les mesures vigents de conciliació de la vida familiar i laboral o que es basin en la violència de gènere.
 • Reconèixer els triennis i el temps de serveis prestats.
 • Declarar la jubilació forçosa i voluntària i l'autorització per a la prolongació de la permanència en servei actiu.
 • Declarar les situacions administratives i acordar el reingrés al servei actiu en les situacions que generin reserva de plaça.
 • Controlar l'horari, l'assistència i la presència física en el lloc de treball.
 • Tramitar i gestionar la nòmina.
 • Tramitar i resoldre el reconeixement del dret a totes les prestacions d'acció social.
 • Aprovar els desplaçaments amb dret a indemnització.
 • Imposar sancions per faltes lleus.
 • Convocar i resoldre els procediments d'avaluació dels llocs de prefectura quan així ho exigeixi la normativa vigent.
 • Convocar i resoldre els procediments de promoció interna temporal de l'article 35 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

Es deleguen en les persones titulars de les gerències territorials dels diferents centres i establiments de l'IB-Salut les competències següents:

 • Tramitar i concedir les vacances, els permisos, les llicències i els altres drets de reducció de jornada i de flexibilització derivats de les mesures vigents de conciliació de la vida familiar i laboral o que es basin en raons de violència de gènere.
 • Reconèixer els triennis i el temps de serveis prestats.
 • Declarar la jubilació forçosa i voluntària i l'autorització per a la prolongació de la permanència en servei actiu.
 • Declarar les situacions administratives i acordar el reingrés al servei actiu en les situacions que generin reserva de plaça.
 • Controlar l'horari, l'assistència i la presència física en el lloc de treball.
 • Tramitar i resoldre el reconeixement del dret a totes les prestacions d'acció social.
 • Aprovar els desplaçaments amb dret a indemnització.
 • Imposar sancions per faltes lleus.
 • Tramitar i gestionar la nòmina.
 • Distribuir la jornada de treball al llarg de l'any de conformitat amb la programació funcional del centre.
 • Convocar i resoldre els procediments d'avaluació dels llocs de prefectura que així ho exigeixi la normativa vigent.
 • Convocar i resoldre els procediments de promoció interna temporal de l'article 35 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

[Font: BOIB. Núm. 193. 10/11/2020]

[Foto: Infosalut / IB-Salut / CC BY-NC-SA 4.0]