Categoria: Recursos humans

Llista de persones que han superat el concurs oposició d'infermer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 71 de 1 de juny, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de maig de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria infermer/infermera.

En el BOIB núm. de 44, de 28 d'abril es va convocar el concurs oposició d'infermer/infermera.

Ara, entre d'altres aspectes, es resol:

  • Publicar, únicament a efectes informatius, les llistes de persones –referides a cadascun dels torns- amb el total de la puntuació de la fase d'oposició i de la fase de concurs (annex 1).
  • Aprovar les llistes de persones —referides a cadascun dels torns— que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria infermer/infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocada per mitjà de la Resolució de 5 d'abril de 2018 (annex 2).
  • Publicar la llista complementària de persones aspirants que segueixen per puntuació a les que han superat el procés selectiu pel cas de que alguna no compleixi els requisits per ser nomenada personal estatutari fix (annex 3).
  • Publicar la llista de places que s'ofereixen (annex 4), a l'efecte que les sol·licitin per ordre de preferència, tant les persones que han superat el concurs-oposició (que figuren a l'annex 2), com les persones de la llista complementària (que figuren a l'annex 3). Les places destinades a persones amb un grau de discapacitat que no es cobreixin, s'incrementaran a les del torn corresponent.

Termini

Obrir un termini de 20 dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB perquè les persones que han superat el procés selectiu (annex 2) i les que figurin en cada llista complementària (annex 3) aportin la documentació descrita en el BOIB.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes. També s'hi pot posar un recurs contenciós administratiu en el termin de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 71. 01/06/2021

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García / Infermera pediàtrica prepara els materials per administrar una vacuna / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades