Categoria: Recursos humans

Bases generals per la convocatòria per a la selecció de personal per crear una borsa de treball de supervisors amb idioma per al SEIB 112

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 111 de dia 21 d'agost de 2021, s'han publicat les bases generals de la convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per crear una borsa de treball de supervisors amb idioma per al Servei d'Emergències de les Illes Balears (SEIB 112), de la societat mercantil pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de supervisor amb idioma per al SEIB 112, mitjançant un procés selectiu reglat.

Funcions del lloc de feina

 • Donar suport humà a l'equip de treball: el supervisor, com a responsable de dirigir l'equip de treball, ha d'estar capacitat per detectar qualsevol alteració emocional eventual que es produeixi durant el torn i donar suport a qualsevol membre de l'equip si ho considera necessari. És imprescindible, per a l'atenció correcta de la gestió de les telefonades i els incidents d'emergència, que tot el grup es trobi en òptimes condicions per dur a terme les tasques encomanades.
 • Vetlar pel compliment de les normes establertes en el marc de les seves competències: el supervisor ha d'estar capacitat per vetlar pel respecte a les normes de règim intern i les regles mínimes de convivència establertes en el centre de treball, perquè l'activitat es desenvolupi en un ambient idoni.
 • Donar suport tècnic als operadors assignats als processos d'atenció de telefonades i gestió d'incidents: la persona responsable de supervisar els processos d'operacions a la sala ha d'estar capacitada per detectar i donar solucions immediates a les dificultats tècniques amb les quals es pugui trobar un operador en el desenvolupament del seu treball.
 • Dur a terme les tasques de control sobre la qualitat en l'atenció de la telefonada i la gestió dels incidents, d'acord amb les instruccions que afecten els processos.
 • Detectar i reconduir, sempre que sigui possible, qualsevol disfunció en l'activitat que desenvolupin els gestors d'atenció telefònica, ja sigui de tipus humà, tecnològic, operatiu o de qualsevol altra naturalesa.
 • Donar suport de caràcter formatiu en el lloc de treball de forma continuada i vigilar la correcta implantació de les noves instruccions de treball i procediments operatius, així com vetllar per l'adaptació de l'equip a les noves eines de treball.
 • Responsabilitzar-se de l'atenció de telefonades de segon nivell i de la relació amb els superiors jeràrquics, tècnics i autoritats en situacions d'emergència ordinària, desplegament de plans especials i situacions d'emergència extraordinària.
 • Donar trasllat als superiors jeràrquics de les situacions següents: Incidències operatives internes o derivades de la relació amb altres organismes, produïda en el seu torn de treball; incidència de personal; incidència en la plataforma tecnològica; informe de rendiment i de control de qualitat; qualsevol situació ordinària o extraordinària que no pugui resoldre.

Requisits

 • Tenir el títol de batxillerat, títol de tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau, o un títol equivalent o formació laboral equivalent. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, l'aspirant ha d'estar en possessió de la credencial que n'acrediti l'homologació o de la credencial per a l'exercici de la professió corresponent.
 • Estar en possessió del certificat B2 de coneixement de la llengua catalana.
 • Estar en possessió del certificat B2 o equivalent de coneixement de llengua anglesa.

Sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 111. 21/08/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]