Categoria: Recursos humans

Publicació del I Conveni Col·lectiu per al personal laboral de l'IdISBa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 111 de dia 21 d'agost de 2021, s'ha publicat el I Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA).

L'objecte d'aquest Conveni Col·lectiu és regular les relacions laborals entre la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears i el personal laboral al seu servei, en aplicació de la normativa establerta a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, l'Estatut dels Treballadors i la resta de legislació laboral vigent, i a l'empara del Conveni 151 de l'Organització Internacional del Treball (OIT), i també de la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei de Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest Conveni té una vigència de quatre anys i ha de considerar-se en vigor des del dia de la seva formalització, amb independència de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Anualment es negociaran les revisions salarials que siguin procedents, així com les incorporacions dels criteris seguits per la Comissió Paritària en les interpretacions que realitzi del text del Conveni.

Aquest Conveni s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes anuals successius si no ho denuncia oportunament qualsevol de les parts, amb un termini de preavís de quatre mesos a partir de la data de finalització de la vigència inicial del Conveni Col·lectiu o de cada una de les seves ampliacions.

El Conveni pot consultar-se íntegrament en aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 111. 21/08/2021]

[Foto: Universitat de les Illes Balears]