Categoria: Recursos humans

Adjudicació del lloc de feina de directora mèdica de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 116 de dia 28 d'agost de 2021, s'ha publicat l'adjudicació, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de directora mèdica de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

El 23 d'agost de 2021 es va reunir la Comissió d'Avaluació per examinar les sol·licituds presentades i avaluar els aspirants. La candidata designada va ser la senyora Judith Frías Casanovas. 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.

[Font: BOIB núm. 116. 28/08/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]