Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de feina de cap de secció de Control de Gestió de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital d'Inca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 116 de dia 28 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 d’agost de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de secció de Control de Gestió de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Els aspirants han de complir amb, entre d'altres, els següents requisits:

 • Ésser personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups A1, A2 o C1.
 • Estar en situació de servei actiu o de reserva de plaça, i prestar servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
 • Haver prestat servei per un termini mínim de dos anys en una Unitat de Control de Gestió.
 • Acreditar més d'un any d'experiència professional utilitzant Power BI.

Característiques i funcions a desenvolupar

 • Coordinar, elaborar i gestionar la informació corresponent a l'explotació de l'activitat assistencial, de l'activitat econòmica i de la comptabilitat analítica.
 • Seguiment de les llistes d'espera.
 • Seguiment dels contractes de gestió hospitalaris: Gerència i Serveis.
 • Explotació i seguiment del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD).
 • Desenvolupament i manteniment del sistema automatitzat per a l'extracció de dades amb el DataWarehouse, amb el Power BI i el Kettle de Pentaho.
 • Coordinació, desenvolupament funcional i seguiment de les millores funcionals en les aplicacions desenvolupades per diferents proveïdors.
 • Disseny i explotació de registres amb informació clínica.
 • Supervisió continua dels orígens de dades per la correcta obtenció dels indicadors.
 • Coordinació de l'equip de Control de Gestió.
 • Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la persona responsable de la Direcció de Gestió i per la Gerència.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 116. 28/08/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]