Categoria: Recursos humans

Es convoca la provisió del lloc de treball de cap del Servei de Recursos Humans de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 129 de dia 18 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la Directora Gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap del Servei de Recursos Humans de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Funcions 

 • Planificació i gestió de les plantilles orgàniques de l'Hospital.
 • Organització i desenvolupament estratègic del capital humà.
 • Elaboració d'informes i resolució de reclamacions.
 • Elaboració d'un quadre de comandament del Departament de Recursos Humans.
 • Anàlisi i implementació de les aplicacions informàtiques del departament de Recursos Humans.
 • Assessorar la direcció en matèria de personal.
 • Representar a la Gerència i a la Direcció de Gestió davant els òrgans de l'Administració, en aquelles matèries que li incumbeixin.
 • Relació amb els agents socials: informar i respondre a les preguntes que se li plantegin, buscar vies d'acord i col·laboració, control del crèdit sindical i de les deliberacions sindicals.
 • Gestió de nòmines i Seguretat Social.
 • Gestió de l'acció social, carrera professional i procediments d'avaluació de l'acompliment.
 • Gestió del procés de selecció i provisió.
 • Planificar i supervisar el Pla de Formació del Personal.
 • Supervisar i controlar els drets del personal quant a permisos, vacances, prestacions socials, etc., per a donar compliment a la normativa vigent i als procediments establerts.
 • Garantir la bona comunicació entre tots els nivells de l'organització.
 • Mantenir la supervisió funcional de tasques relacionades amb tota l'àrea de recursos humans.
 • Coordinar el funcionament del Servei de Recursos Humans amb el desenvolupament de procediments interns i assegurar la qualitat del servei.
 • La resta de les funcions encomanades que puguin ser atribuïdes en relació amb el lloc de treball.

Requisits

 • Han de complir els requisits generals establerts en l'article 30.5 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.
 • Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis del subgrup A1 o A2, que, en la data de la publicació d'aquesta, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça i presti servei a institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut i acrediti coneixements de llengua catalana de nivell C1.

Si es declara deserta la present convocatòria per no concórrer personal estatutari fix que compleixi els requisits establerts, es pot designar, per un període de dos anys, a personal estatutari interí que reuneixi els requisits esmentats, que hagi presentat la seva sol·licitud i hagi complert la resta de formalitats corresponents, en el termini fixat.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la següent documentació:

 • Còpia del Document nacional d'identitat o, si escau, NIE.
 • Curriculum vitae.
 • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

[Font: BOIB núm. 129. 18/09/2021]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]