Categoria: Recursos humans

Convocatòria per cobrir el lloc de feina de cap del Servei de Suport Jurídic en matèria de Recursos Humans del Servei de Salut de les Illes Balears

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 173 de dia 18 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears de 25 de novembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei de Suport Jurídic en matèria de Recursos Humans del Servei de Salut de les Illes Balears.

Característiques del lloc de feina

 • Depèn de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i ha d'acomplir les funcions pròpies d'un cap de servei.
 • El seu àmbit d'actuació és tot el Servei de Salut.

Funcions

 • Assessorar la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i les seves subdireccions (Subdirecció de Gestió de Personal i Subdirecció de Relacions Laborals) sobre els aspectes tècnics i jurídics que es derivin de les seves competències en matèria de personal estatutari.
 • Donar suport jurídic al Servei de Retribucions i Costos de Personal, en especial en la redacció d'al·legacions i informes que donin resposta a les objeccions als òrgans de fiscalització (interns i externs).
 • Coordinar i donar resposta unificada a les peticions d'informes jurídics de les diverses gerències i altres òrgans directius en matèria de personal estatutari.
 • Col·laborar en l'assessorament jurídic amb la resta de serveis competents en matèria de gestió del personal estatutari, en especial amb els serveis de Selecció i Provisió de Personal Estatutari, el de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció i la Unitat de Borsa Única.
 • Prestar suport, en cas de necessitat, en la preparació dels recursos d'alçada i reposició interposats amb motiu de les convocatòries de selecció de personal fix o temporal, provisió de llocs de feina, així com els derivats de la carrera professional.
 • Prestar suport a la plaça d'assessora tècnica en matèria de recursos humans.
 • Estudiar, en coordinació amb els serveis competents, les propostes de disposicions de caràcter general en matèria de funció pública estatutària i dur a terme qualsevol altra tasca de caràcter jurídic que li encarregui la direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals.
 • Acomplir les funcions que li encomanin els òrgans directius competents en matèria de recursos humans.

Requisits

Tenir la condició de personal estatutari fix, pertànyer a alguna categoria dels subgrups A1 o A2 i estar en la situació de servei actiu o de reserva de plaça en alguna institució sanitària del Sistema Nacional de Salut, o bé tenir la condició de personal funcionari de carrera en qualsevol administració pública dels grups A1 o A2 i estar en la situació de servei actiu, i tenir el nivell de coneixements de català requerit per a la categoria.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 173. 18/12/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]