Categoria: Recursos humans

Es convoca una plaça del Grup de Tècnic de la Funció Administrativa (A1) per a Son Espases

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 2 de dia 4 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 2 de desembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Tècnic de la Funció Administrativa (A1) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

La plaça convocada està adscrita a la Direcció de Gestió de l'Hospital Universitari Son Espases i el lloc i centre de treball inicial serà el Servei de Farmàcia del centre hospitalari esmentat.

Funcions

Té assignades les funcions pròpies de la categoria i també ha d'exercir les funcions següents:

 • Coordinar les funcions dels diferents estaments que treballen en el magatzem.
 • Organitzar i planificar els llocs de treball administratiu i les funcions que s'han de fer.
 • Supervisar les tasques del grup auxiliar administratiu.
 • Planificar, organitzar i coordinar el calendari mensual dels centres de salut, de les unitats bàsiques i dels centres sociosanitaris del Sector Ponent.
 • Efectuar el seguiment i el control de les negociacions de Farmàcia amb els proveïdors i vetlar que es compleixen les condicions acordades.
 • Planificar les compres de Farmàcia.
 • Fer estudis comparatius d'ofertes.
 • Implantar noves tecnologies al magatzem.
 • Coordinar i executar el tancament de l'exercici, controlar els terminis, els pressuposts i els contractes marc.
 • Coordinar amb el Servei de Control de Gestió les incidències econòmiques.
 • Elaborar informes de compres, consums i desviacions respecte al pressupost aprovat.
 • Fer estadístiques i informes econòmics de l'activitat.
 • Emetre informes i certificats de proveïdors.
 • Fer el seguiment i resoldre incidències en els contractes marc.
 • Altres funcions pròpies de la categoria que li siguin assignades pel responsable del Servei o per la Direcció.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix i prestar servei a l'Hospital Universitari Son Espases
 • Pertànyer a algun grup de classificació inferior o d'una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.
 • Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual exerceix la plaça fixa.
 • Tenir la titulació oficial de grau, una enginyeria tècnica d'una llicenciatura universitària o una arquitectura tècnica. 
 • Tenir els coneixements de llengua catalana que exigeix la Llei 4/2016, de 6 d'abril de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

Mèrits a valorar

 • Llicenciatura d'Economia o d'Administració d'Empreses.
 • Cursos de: qualitat, protecció de dades, processos administratius i prevenció de riscos laborals.
 • Cursos de gestió pressupostària patrimonial i comptabilitat.
 • Habilitats directives.
 • Experiència laboral prèvia a institucions de l'administració pública, en llocs de tècnic i de gestió, preferentment amb temes econòmics i pressupostaris.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud és de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 2. 04/01/2022]

[Foto: Govern de les Illes Balears]