Categoria: Recursos humans

Es convoca una plaça del Grup Administratiu (C1) de l’Hospital Universitari Son Espases

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 2 de dia 4 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 2 de desembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup Administratiu de la Funció Administrativa (C1) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

El lloc de feina és al Servei d'Unitat de Contractació Adminsitrativa de l'Hospital Universitari Son Espases

Funcions

Té assignades les funcions pròpies de la categoria i també ha d'exercir les funcions següents:

 • Participar de manera activa en la consecució dels objectius del Servei i de l'Hospital quant a tramitació d'expedients en els terminis establerts.
 • Planificar el treball amb l'antelació suficient per afrontar així les tasques d'acord amb la seva importància i prioritat.
 • Preparar de plecs tècnics.
 • Tramitar de manera àgil, professional i diligent els procediments de contractació administrativa assignats així com efectuar un seguiment continu en coordinació amb la resta de serveis i d'unitats promotors.
 • Efectuar la tramitació administrativa d'expedients de contractació de subministraments, de serveis i d'obres.
 • Assistir i coordinar les meses de contractació.
 • Tramitar els procediments derivats d'acords marc.
 • Gestionar els expedients en el sistema Sap (Gex-AP).
 • Tramitar reajustaments.
 • Tramitar barrats d'expedients
 • Tramitar modificats de contractes.
 • Tramitar la resolució anticipada de contractes
 • Tramitar la cessió de contractes.
 • Gestionar els expedients amb la tramitació electrònica a la Plataforma de Contractació de l'Estat.
 • Controlar els terminis administratius en la tramitació d'expedients
 • Preparar i tramitar documents comptables i les modificacions de crèdits.
 • Usar com a usuari avançat les eines ofimàtiques relacionades amb els procediments de contractació en el SharePoint.
 • Mantenir la comunicació permanent amb els òrgans promotors per tenir informació actualitzada de finalitzacions de contractes, per a la preparació de pròrrogues o de nous expedients.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix i prestar servei a l'Hospital Universitari Son Espases.
 • Pertànyer a algun grup de classificació inferior o d'una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.
 • Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual exerceix la plaça fixa.
 • Tenir la titulació oficial de batxiller o de formació professional grau superior (o equivalent)
 • Tenir els coneixements de llengua catalana que exigeix la Llei 4/2016, de 6 d'abril de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud és de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 2. 04/01/2022]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]